Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat

Naturreservat (Naturbase VV00001825)

Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat ligger i Hole og Bærum kommuner i Viken. Det ble opprettet 20. mars 2015 ved en sammenslåing av Djupdalen landskapsvernområde og Kjaglidalen naturreservat, som begge ble vernet den 14. juni 2002. Det nye naturreservatet har et areal på 4 436 dekar. Formålet med naturreservatet er å bevare et område som utgjør en spesiell geologisk forkastning med bergarten rombeporfyr, og som inneholder truet, sjelden og sårbar natur.[1]

Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat
KommuneBærum, Hole
Verneformnaturreservat
Areal4 436 daa
Opprettet14. juni 2002

Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat
59°58′48″N 10°23′28″Ø

Verneområdet består av en forkastningsdal som strekker seg fra Isi avfallsanlegg i nord-nordvestlig retning mot Bureheim. Dalen er V-formet og dalbunnen er preget av Isielva og dens arbeid. Noen steder er dalsidene så bratte at dalen danner juv. Djupedalen, som i Bærum går over i Kjaglidalen, er en vill dal der berggrunnen består av den spesielle bergarten rombeporfyr. Skogen domineres av gran med innslag av edelløvskog. De sørlige deler av dalen huser et usedvanlig stort mangfold av vegetasjonstyper, plantearter og plantesamfunn. I tillegg finnes en rekke sjeldne og plantegeografisk interessante arter.

Djupdalen har i tidligere tider vært benyttet til beite, jakt og fiske. Nede i dalen finnes spor etter bosetninger og livlig ferdsel mens de øvre delene har vært mindre brukt.

Vernet av dalen har først og fremst vært begrunnet utfra geologiske kriterier. Djupdalen er det eneste området hvor det finnes en komplett lagserie av lavabergartene på Krokskogen. Det var her en først forsto dannelsesrekkefølgen og oppbygningen av lavabergartene som bredte seg ut over Krokskogen i permtiden for 250 mill. år siden. Området egner seg derfor godt til geologisk forskning og undervisning.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger