Destillasjon er en måte å skille flyktige komponenter med ulikt kokepunkt i en væske fra de mer tungtkokende ved hjelp av fordampning fulgt av kondensering. Dersom den tungtkokende komponenten har et svært lavt damptrykk er en simpel destillasjon nok, for eksempel ved avsalting av saltvann.

Destillasjonsoppstilling. 1. Bunsenbrenner. 2. Rundbundet kolbe med væsken som skal destilleres. 3. Destillasjonshode. 4. Termometer. 5. Kjøling. 6. Kjølevanninngang. 7. Kjølevannutgang. 8. Destillatet. 10. Adapter.

Hvis utgangspunktet er en blanding av to væsker med nærliggende kokepunkter, er destillatet ikke rent, og destillasjonen må gjentas. En slik gjentagelse kalles en rektifikasjon. Rektifikasjon benyttes for eksempel ved fremstilling av sprit.

Hvis utgangspunktet er en blanding av flere væsker med forskjellige kokepunkter, danner det første destillat utgangspunkt for en ny destillasjon ved en litt lavere temperatur et cetera. Herved skilles de forskjellige væsker etter fallende kokepunkt. Prosedyren omtales som brutt eller fraksjonert destillasjon. Fraksjonert destillasjon benyttes for eksempel ved raffinering av råolje.

Se også rediger