Busund er en gård og et tidligere sundsted som ligger langs Storelva i tidligere Norderhov herredskommune, nå Ringerike kommune. Like ved sundstedet ligger Juveren naturreservat, en gammel avsnørt elvesving med vernestatus som ramsarområde. Gården har gårdsnummer 42, bruksnummer 11 i Ringerike og tilhører ikke matrikkelgårdene.

Busund gård ligger langs Storelva i Ringerike kommune
Busund bru over Storelva i Ringerike kommune, under vårflommen i 2013

Historie rediger

I tidligere tider gikk hovedveien fra Drammen langs vestsiden av Tyrifjorden mellom Strandefjerdingen og Norderhov over Busund. Det var altså hovedveien til Hønefoss på denne tiden. I 1808 fikk sognepresten i Norderhov prestegjeld ved kongelig resolusjon rett og plikt til å besørge frakt over elva med båt eller pram. Dette ble besørget av en såkalt sundmann, som var betalt av kirken. I 1816 overdro presten rettighetene til sundmannen, hvis familie drev virksomheten til i 1860, da avtalen ble sagt opp. Etter dette gikk rettighetene over til tidligere Norderhov kommune.

Det fortelles at Busund var et viktig og trafikkert sundsted. Midt på 1800-tallet ble det derfor gitt dispensasjon for at soldater kunne avtjene verneplikten sin ved fergestedet, i stedet for å gjøre tjeneste ved Helgelandsmoen.[1]

Folk som skulle over elva måtte betale sundpenger og gårdene som var avhengig av sundet en årlig sundtoll, men fra 1. januar i 1913 ble det gratis for kommunens innbyggere å krysse over.

Busundet var det siste viktige sundstedet på Ringerike som fikk bru. Den ble opprinnelig vedtatt bygget i 1910, men vedtaket ble omgjort igjen noen år senere. Busund bru kom først i 1963.

Referanser rediger

  1. ^ Jan Helge Østlund. 1999. Ringerike i gamle dager. Side 35. Kolltopp Forlag. ISBN 82-993810-2-9