Brumundsjøen-Harasjømyra naturreservat

Naturreservat (Naturbase VV00003126)

Brumundsjøen-Harasjømyra naturreservat er et naturreservat og ramsarområde i Ringsaker og Hamar kommuner i Innlandet.[1] Reservatet ble opprettet i 1981 som Brumundsjøen naturreservat «for å verne om vegetasjonen, det karakteristiske og interessante fuglelivet og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området».

Brumundsjøen-Harasjømyra naturreservat
KommuneRingsaker, Hamar
Verneformramsarområde, naturreservat
Areal25,5 km²
Opprettet1981, 2014
Kart
Brumundsjøen-Harasjømyra naturreservat
61°02′56″N 11°05′58″Ø

I 2014 ble verneområdet revidert og utvidet og formålet gis nå som «å bevare et viktig våtmarksområde i sin naturgitte tilstand med det karakteristiske og interessante fuglelivet og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området, samt et område med mange skog- og myrtyper, med innslag av gammelskog, rike bekkedrag og sumpskog og som har særskilt betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder sjeldne og sårbare karplante-, sopp- og lavarter.»

Brumundsjøen er relativt grunn. I sør- og nordenden av sjøen finnes store og fuktige myrområder, med mange tjern og dammer. I kantene av reservatet finnes ulike barskogtyper som lavrike og lyngrike furuskoger, sumpige gran- og furuskoger og blåbærgranskog. Myrene i reservatet er hovedskakelig flatmyrer og forskjellige former for strengmyrer. Av vernearealet på 8,2 km² er 1,65 km² vann.

Nåværende vannstandsnivå stammer fra en regulering i 1910 som skulle skaffe vann til industrien i Brumunddal.

Området ble sammen med tre andre naturreservat utpekt til ramsarområde i 2011 under fellesnavnet Hedmarksvidda våtmarkssystem. Utvidelsen i 2014 innebar at Harasjømyrene naturreservat, etablert i 2001, og området mellom de to naturreservatene ble ett samlet reservat.[2][3]

Referanser Rediger


Hedmarksvidda våtmarkssystem er et Ramsar-område i Norge

Brumundsjøen-Harasjømyra | Endelausmyrene | Lavsjømyrene-Målikjølen