Bortrykkelsen

Bortrykkelsen eller opprykkelsen (gresk: ἁρπάζω, harpazo; på engelsk rapture) er ifølge en type kristen endetidslære de kristnes himmelfart i forbindelse med «verdens ende» og «Jesu gjenkomst». Den fredelige transporten av rettroende fra «denne verden» til «Himmelen», et oversanselig sted der «Gud» holder til, skal angivelig skje like før eller under «Den store trengselen». Trengselstiden er en tidsperiode da det ifølge «Guds plan» for historien skal oppstå stor lidelse. Bibelen antyder at hendelsen vil inntreffe når Jesus, Guds sønn som ble ofret på korset, gjenoppstod fra de døde og fór til «Himmelen», kommer tilbake til jorda for å hente de troende, «bruden», til seg ved å «rykke dem opp til skyene».

Mange i pinsebevegelsen og amerikansk evangelikalisme tror at rettroende kristne blir fysisk «rykket bort» og opp til evig liv i Himmelen når Jesus vender tilbake til jorda for å dømme levende og døde. Hendelsen omtales i teologi og forkynnelse som «bortrykkelsen». Ifølge skiltet fra den amerikanske evangelisten Harold Campings radiostasjon garanterer Bibelen at «Dommedag» vil skje 21. mai 2011. Andre dommedagsprofeter har tolket bibeltekstene annerledes.
Teologiske modeller for forløpet av begivenhetene ved «Verdens undergang» og «Dommedag». Millenarisme er forestillingen om en framtidig, total transformasjon av verden, særlig kiliasme (chiliansme), ideen om at Kristus etter sin gjenkomst skal dømme gode og onde mennesker og opprette «Tusenårsriket» på jorda da Djevelen skal være bundet. Forestillingene omfatter blant annet «Den store trengselen» (tribulation) før Jesu komme, bortrykkelsen og Guds krig Harmageddon.

Teologiske forestillinger om begivenhetene ved «Jesu gjenkomst», «Dommedag», «endetidskampen ved Harmageddon» og «Verdens undergang» varierer mellom ulike kristne grupper. Moderne tolkninger av de uklare bibeltekstene om «bortrykkelsen» oppstod i USA på 1850-tallet.

Bakgrunn og tolkningerRediger

Begrepet nevnes i første tessalonikerbrev 4:17 i Det nye testamente i Bibelen.

 Herren selv vil stige ned fra Himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun. Så vil først de som er døde i troen på Kristus, gjenoppstå. Deretter skal vi som er i live her på jorden, bortrykkes sammen med dem opp i skyene i luften for å møte Herren. 

Også i Matteus-evangeliet kapittel 24 blir det hevdet at Jesus skal komme tilbake for å ta med seg sine utvalgte tilhengere:

 Som i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken, og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når Menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på markene; én blir tatt med, én blir igjen. To kvinner skal male sammen på kvernen; én blir tatt med, én blir igjen. 

Matteus-evangeliet kapittel 24, vers 37-41[4]

Dispensasjonalister og andre tilhengere av den tro at visse bibelpassasjer handler om fremtiden og ikke den tid de er skrevet i, mener at bortrykkelsen vil skje enten før, under eller etter de begivenheter som beskrives i Johannes' Åpenbaring som noen ganger kalles «Antikrists regime». Visse bibelforskere mener at Antikrist enten er en fortidsperson, eller en som ennå ikke er kommet. Selve ordet «antikrist» stammer fra apostelen Johannes som bruker det til å beskrive motstandere av den kristne menighet eller av Kristi lære.

I nesten alle religioner forutsies det et klimaks, et jordens iog menneskehetens endelikt, hvor alt får en ende, og noe helt nytt begynner. For visse grener av kristendommen er bortrykkelsen en del av innledningen til dette klimakset. For andre, en del av avslutningen eller en begivenhet som inntreffer underveis.

Troen på en nær forestående Dommens dag da Jesus kommer tilbake, får flere kristne grupper og sekter, ikke minst innen pinsebevegelsen og amerikansk evangelikalisme, til å se for seg en konkret «bortrykkelse» og dommedagskrigen Harmageddon. Bortrykkelseslæren ble blant annet spesielt populær da den amerikanske presten C.I. Scofield (1843–1921) utgav en bibel med fotnoter som ifølge ham angav hvordan ulike bibelpassasjer, især Johannes Åpenbaring, Thessalonikerbrevet og Daniels bok, kunne brukes til å forutsi jordens fremtid.

Jan Luykens tredelte illustrasjon av «bortrykkelsen» slik den blir beskrevet i Matteus-evangeliet kapittel 24: «Slik skal det være når Menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på markene; én blir tatt med, én blir igjen. To kvinner skal male sammen på kvernen; én blir tatt med, én blir igjen.»[5] Fra The 1795 Bowyer Bible.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger