Arrestforvarer

Arrestforvarer er ansatt i Politi- og lensmannsetaten. Arrestforvarerens oppgaver omfatter vakthold i politiets arrest, fangetransport og vakthold i rettssaler. Arrestforvarere har begrenset politimyndighet.

«Formalkravet til arrestforvarere er videregående skole og plettfri vandel. Før Politihøgskolen ble opprettet i 1992, var det egne kurs av 6 – 8 ukers varighet som grunnopplæring for arrestforvarere, og det var obligatorisk å gjennomføre kurset i løpet av en viss periode. Politihøgskolen tilbyr i dag en 6-måneders utdanning for ansatte i politiet med begrenset politimyndighet (arrestforvarere, grensekontrollører, transportledsagere). Utdanningen skal gi økt innsikt i egen rolle og funksjon slik at man er i stand til å utføre sine oppgaver på en reflektert og kunnskapsbasert måte der hensynet til rettssikkerhet og personvern ivaretas.»
NOU 2009:12 Et ansvarlig politi [1]

Det finnes ingen spesifikk utdannelse som arrestforvarer, men ofte ansettes personer med utdanning og erfaring fra helsevesen, politiet, forsvaret, kriminalomsorgen, vakt- og sikkerhetsbransjen og andre relevante fagområder. Etatsutdannelsen er felles for alle ansatte i politietaten med begrenset politimyndighet og er et kurs på 15 studiepoeng i regi av Politihøgskolen; herunder arrestforvarere, grensekontrollører, utlendingskontrollører, transportledsagere, personell ombord i Varangervekteren og andre sivilt ansatte.

Ved noen politidistrikt har arrestforvarerne utvidet ansvarsområde utover arresttjeneste som eks. operatører ved operasjonssentralen, forvaltningmessige gjøremål som eksempelvis passutstedelse, sentralbordtjeneste, signaleringsarbeid (foto/fingeravtrykk/DNA) og mottak av anmeldelser. Arrestforvarere har utvidet ansvarsområde ved Haugaland og Sunnhordland, Hordaland og Troms politidistrikter.

Ved Oslo politidistrikt er det over 90 stillingshjemler som arrestforvarere. Arrestforvarere drifter sentralarresten i politidistriktet, noe som omfatter sikkerhet, forpleining, foto- og fingeravtrykk med mer. Videre har arrestforvarergruppen ansvaret for fremstillinger av personer i politiets varetekt til lege og rettsmøter og videre.

Oslo politidistrikt bistår særorganer som Kripos og Økokrim, samt politienheten PST i forbindelse med slike fremstillinger. Flere tusen fangetransporter gjennomføres årlig, med bil og fly. Arrestforvarere i Oslo benyttes til vakthold på personer innlagt på sykehus, dersom de er i politiets varetekt eller helsevesenet anmoder om bistand. Videre er det noe bistand til tvangsinnleggelse etter Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern når helsevesenet ber om politiets bistand.

ReferanserRediger

  1. ^ NOU 2009: 12 «Et ansvarlig politi», Justis- og beredskapsdepartementet 12. mai 2009.