Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 41, 2008

Regjeringens forslag til Statsbudsjett medregnet Folketrygden for 2008 («Gul bok»).

Statsbudsjettet er det budsjettet som omhandler den norske statens utgiftsrammer og anslåtte inntekter i et kalenderår. Det gir regjeringen og etatene i stat og kommune en fullmakt til å bruke penger, og fastsetter retningslinjene for pengebruken. Det fastsetter også satsene for innkreving av skatter og avgifter og anslår hvor store inntekter dette totalt sett vil gi (skatte- og avgiftsprovenyet).

Vedtak av Statsbudsjettet er ved siden av lovgivningen Stortingets viktigste gjøremål. Budsjettet vedtas med hjemmel i Norges Grunnlovs § 75 d som fastsetter at det tilkommer Stortinget «at bevilge de til Statsudgifterne fornødne Pengesummer». I mangel av en lov som regulerer budsjettprosessen, har Stortinget vedtatt Bevilgningsreglementet som regulerer budsjettering og regnskapsførsel. Les mer...