Vikinggraben

Vikinggraben er en geologisk nedsenking – graben – på havbunnen i Nordsjøen og ligger mellom Shetlandsplattformen i vest og Utsiraformasjonen i øst. Vikinggraben går midt mellom Shetland og Norge, og nord-sør langs forsenkningen går delelinjen mellom Storbritannia og Norge. Området har svært få petroleumsfunn bortsett fra i de ytre skråningene opp mot Shettlandplattformen (Braefeltet) og Utsiraformasjonen (Heimdalfeltet, Sleipnerfeltet).

Kart som viser Vikinggraben mellom Shetlandplattformen og Utsiraformasjonen, med petroleumsfeltene i området angitt på kartet.

Denne geologiske formasjonen ligger ca. 300 km vest for Rogaland. I perm-perioden var den et landfast søkk mellom to fjellkjeder. Vikinggraben er omtrent 300 km lang (nord-sør) og 40 km bred (øst-vest). Geologisk er kjernen dypt nede kaledonsk grunnfjell, mens dette etter permperioden er overlagt med 5 000 meter tykke lag av sedimenter fra avrenning fra Baltica-kontinentet. Nederst består den av grunnfjell, deretter inntil 3 000 m sandstein fra trias og jura, inntil 1 000 m kalkstein fra kritt, og øverst skifer fra paleocen (200-500 m) og eocen (500 m).