Vegteknologi omfatter strukturelle metoder for dimensjonering, proporsjonering av veger og gater. Det utføres ut i fra metoder som er foreslått i håndbøker til Statens vegvesen om vegbygging (hb018), veg- og gateutforming (hb017) og vegtunneler (hb021). De kalles også vegnormaler og brukes som standard beregningsmetoder for utførsel av tunneler, veger og gater i Norge.

Trollstigen i Norge. Veger i Norge må typisk sikres mot frost, og følger landskapet.
Kryss mellom Emirates Road og Al Khail Highway i De forente arabiske emirater.

Vegteknologi omfatter også vegbygningsmaterialer og deres nedbrytingsmekanismer, beregning av ÅDT (årdøgnstrafikk), frostsikring av veger, vegfundamentet, vegdekker, vegtykkelse, vegutstyr og miljøtiltak. Også lastresponsanalyser, bæreevne og forsterkninger for forskjellige vegtyper.

Man har også metodikk for beregning av levetidskostnader for veger. Også drift og vedlikehold planlegges før en prosjekt blir godkjent og settes i live.

Det er oppmerksomhet på sikkerhetstiltak, spesielt i tunneler. Trafikk- og brannsikkerhetsnivå skal være basert på en systematisk vurdering av alle sider ved systemet som utføres av infrastrukturen, brukeren, trafikantene og kjøretøyene.

Håndbøker inneholder regler og utføringsmetoder for bygging av veger med tunneler. Man trenger å utføre geologiske forundersøkelser og ta hensyn til omgivelser før man setter i gang bygging av en tunnel. Man tar hensyn til geometrisk utforming, estetikk og kjøreopplevelse. Ut i fra disse betingelser utarbeider man plan og metoder som passer for den spesielle situasjonen.

Vegteknologi finnes som fag i instituttet for bygg, anlegg og transport ved fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU.

Litteratur Rediger

  • Håndbok 017, Veg- og gateutforming.
  • Håndbok 018, Vegbygging.
  • Håndbok 021, Vegtunneler.

Tilgjengelig på Håndbøker hos Statens vegvesen.

Eksterne lenker Rediger