Valemonfeltet

Valemonfeltet er et kondensat- og rikgassfelt i Nordsjøen der Equinor er operatør. Valemon bygges ut med en prosessinnretning med stålunderstell. Innretningen inkluderer et prosessområde, et brønnhodeområde, et støttesystemområde samt et boligkvarter med helikopterdekk.

Valemon vil etter at borefasen er gjennomført normalt være en ubemannet innretning med overvåking og styring fra Kvitebjørnfeltet. Innretningen vil ha anlegg for mottak, delvis prosessering og eksport av ustabilisert kondensat og rikgass. Det ustabiliserte kondensatet går til Kvitebjørn for videre prosessering og transport til Mongstad. Rikgassen er planlagt rutet til Heimdalfeltet for prosessering til salgsgasskvalitet for markedet.

En sjøkabel vil forsyne Valemon med elektrisk kraft fra Kvitebjørn.

Plattformen vil ha et eget boligkvarter med 40 lugarer.

Produsert kondensat vil bli transportert til Kvitebjørn via en egen rørledning. De eksisterende anleggene på Kvitebjørn må derfor modifiseres. Rikgassen vil bli tilknyttet Huldrarørledningen (”Huldrapipe”). Tilknytningen til Huldraledningen vil kun medføre mindre modifikasjoner på Heimdal.

EiereRediger

Rettighetshavere og eierandeler i Valemon er Equinor (operatør): 53,775 %, Petoro 30 %, Enterprise Oil Norge 3,225 % og Centrica 13 %.

UtbyggingsløsningRediger

InnledningRediger

Vanndybden i området er ca 135 meter, og 133,5 meter der plattformen skal stå.

KraftløsningRediger

Valemon vil importere elektrisk kraft via en sjøkabel fra Kvitebjørn. Normalproduksjonen på Valemon vil kreve opp mot 3,5 MW kraft. Kraftkabelen fra Kvitebjørn vil bli dimensjonert for en kapasitet på 5 MW. Dette for å kunne dekke en eventuell økning i kraftbehov ved framtidige tilknytninger til Valemon.

Etter at Valemon har vært i produksjon i om lag fem år vil det være nødvendig med installasjon av en eksportkompressor (på grunn av lavt reservoartrykk). Denne enheten vil kreve ca 11 MW i tillegg til kraften som allerede importeres fra Kvitebjørn. Dette kraftbehovet greier ikke Kvitebjørn å dekke. Det planlegges derfor å installere en gass- og dieseldrevet turbin på Valemon for drift av eksportkompressoren.

RørledningerRediger

Eksportsystemet fra Valemon består av to rør ut fra innretningen. Et 8” rør (11 km) for eksport av delvis stabilisert kondensat til Kvitebjørn, og et 22” rør (28,5 km) for eksport av rikgass til Heimdal via den eksisterende Huldra-Heimdal rørledningen. Kraftkabel og kontrollkabel er kombinert i samme ledning.

Valemon-innretningen tilrettelegges for at gass også kan eksporteres til andre installasjoner; blant annet installeres et ekstra 16” stigerør. Dette vil ha kapasitet til å håndtere hele gassvolumet. Innretningen vil videre være tilrettelagt for innfasing av prospekt og funn i området. Det er planlagt fire J-rør for fremtidige undervannstilknytninger.

Prosesseringskapasiteten for rikgass vil være 16 MSm³/d. Det er videre tilrettelagt for å kunne legge et nytt eksportrør.

BoligkvarteretRediger

Boligkvarteret skal bygges med 40 lugarer, hvorav ti er med vendbare senger. Installasjonen er designet for normal ubemannet drift og lavbemannet drift i perioder.

Under installasjon, ferdigstillelse, oppstart av produksjon og i perioder med samtidig boring og produksjon vil Valemon være permanent bemannet med 12 personer om bord. Samtidig produksjon og boring vil foregå i en periode på om lag to år. Boligkvarteret skal også innkvartere personell i forbindelse med brønnoverhaling og brønnintervensjon, i forbindelse med planlagte vedlikeholdskampanjer, revisjonsstanser og ved mindre modifikasjoner. I tillegg vil boligkvarteret bli brukt for planlagte besøk i ubemannet tilstand.

Boring og brønnteknologiRediger

Valemon som er et høyt trykk og høy temperaturfelt (HTHT).

Valemonområdet er delt inn i fem hovedområder; Valemon Sentral, Valemon Nordøst, Valemon Nord (Gamma Nord), Valemon vest og Rav.

ProsessanleggetRediger

Valemon er planlagt med et prosessanlegg for delvis prosessering av kondensat og gass, samt injeksjon av produsert vann. Brønnstrømmen (som består av kondensat, gass og vann) separeres gjennom en separator. Gassen fra separatoren kjøles og kondensert væske skilles ut i en væskeutskiller. Deretter eksporteres gassen gjennom en ny rørledning til Heimdal for videre behandling. Kondensatet fra separatoren og væskeutskilleren blandes og eksporteres gjennom en ny rørledning til Kvitebjørn for videre behandling. Det produserte vannet injiseres gjennom en deponeringsbrønn til Utsiraformasjonen.

Valemon planlegges slik at det skal være muligheter for framtidig tilknytning av andre felt. Dette gjelder spesielt Rav og Valemon Nord som vurderes utbygget med undervannsanlegg knyttet opp til Valemon-innretningen. Det er bygget inn inntrekkingsrør og satt av plass for installasjon av framtidig utstyr for tilknytning av havbunnssatellitter.

Trykket i innløpsseparator reduseres over tid. Det vil derfor bli behov for å installere en framtidig kompressor for å opprettholde nødvendig eksporttrykk. Det er satt av plass for et framtidig kompressoranlegg. Det er antatt at en kompressor vil bli nødvendig fra og med 2019. Videre planlegges det for å forhåndsinstallere et 16” stigerør for framtidig ny eksport av rikgass og et 12” J-rør for import av strøm.

KonstruksjonerRediger

Feltinstallasjonen og rørledninger vil bli dimensjonert for en levetid på 25 år. Vanndypet er 133,5 meter på den planlagte lokasjonen. Equinor forventer at havbunnsinnsynkingen på grunn av reservoarinnsynking vil være 17 cm på de første 15 årene, og avtagende over tid. Havbunnen på Valemon er i hovedsak flat, med en helning på ca 0,6 grader. Undersøkelsene viser stort sett fast sand de øvre 9,5m, etterfulgt vekselvis av faste leir- og sandlag.

Innretningen skal dimensjoneres for en hundreårs vindhastighet på 36 m/s, hundreårs signifikant bølgehøyde på 14,5 m og en overflatestrømhastighet på 1,25 m/s. Understellet er et stålunderstell dannet som et fagverk (en såkalt jacket), består av fire bein og er pælefundamentert. Avstanden fra undersiden av dekket og midlere vannstand vil være 24,5 m. Jacketen vil bli løftet inn av et tungløftefartøy. Den vil løftes av to kraner, rettet delvis opp i sjøen og plassert på havbunnen. Det er dimensjonert for å bære et dekksanlegg på 15 000 tonn. Vektreserven for mulig framtidig utstyr er 2.000 tonn.

Jacketen plasseres på feltet i 2012. Den vil ha et lite dekk påmontert ved installeringen med et beskyttet område hvor folk kan oppholde seg. Det er på 200 tonn. Det vil ikke være folk der til andre tider enn når den oppjekkbare plattformen (West Elara) står ved siden tilkoblet med broforbindelse. Dekket settes på når boringen er avsluttet, eller er kommet langt nok. Boringen vil fortsette også etter at dekket er satt på.