Tyske Kancelli var et regjeringskontor i Danmark-Norges administrasjon. Det ble opprettet i 1523, da kong Frederik I opprettholdt det gamle kanselli han hadde hatt som hertug, ved siden av det eldre danske kanselliet. Det fikk sitt navn av det at dets forvaltningsspråk var tysk, mens det gamle danske kanselliet senere ble kalt Danske Kancelli. På den ene siden var Tyske Kancelli den Danmark-Norges sentrale utenrikspolitiske myndighet, på den annen side var det også forvaltningsinstans for de landene som hørte innunder den danske kronen, men ikke til selve kongeriket Danmark, altså hertugdømmene. Denne siste avdelingen ble tradisjonelt kalt Tyske Kancellis Indenrigske Afdeling. I 1770 ble utenrikssakene utskilt i et eget departement.

I forbindelse med oppløsningen av Det tyske rike i 1806 skiftet kanselliet navn til Slesvig-Holstenske Kancelli, og etter Lauenborgs innlemmelse i det danske monarkiet i 1816 til Slesvig-Holsten-Lauenborgske Kancelli. Ved systemskiftet i 1849 ble kanselliet opphevet. Den innenrikspolitiske avdelingens oppgaver ble fra 1851/52 ivaretatt av ministeriene for Slesvig på den ene siden og Holsten og Lauenborg på den andre.

Kilder rediger