Teknisk innretning

Tekniske innretninger er produkter eller maskiner som fremstilles for å utføre en oppgave. Disse skal utføres iht. Forskrift om tekniske innretninger av 10. september 1982 [1]. Både produksjon, montasje og bruk omfattes av forskriften.

Forskriften gjelder i industri og andre næringsbedrifter som gjør bruk av maskiner og andre tekniske innretninger. Den gjelder ikke petroleumsvirksomhet som er underlagt Oljedirektoratet.

Forskriftens formål er å eliminere skaderisiko. Norge er også part i EU-arbeidet gjennom EØS-avtalen. I Maskindirektivet av 20. juni 1991 som er et rådsdirektiv i EU omhandles også maskinsikkerhet som et ledd i arbeidet med å eliminere tekniske handelshindringer.

For trykkluftanlegg finnes en egen forskrift som er en forskrift til arbeidsmiljøloven, Forskrift om trykkluftanlegg av 12. januar 1978.