Strafferetsplejeudvalget

Strafferetsplejeudvalget ble nedsatt av Justisministeriet i 1968 med den oppgave å gjennomgå og komme med forslag til endring av alle retsplejelovens bestemmelser om straffesakers forberedelse, herunder om anholdelse, varetektsfengsling og betingelsene for politiets anvendelse av de forskjellige etterforskningsmidler (ransakning, beslagleggelse, telefonavlytting etc.). Etter å ha avgitt tolv betenkninger avsluttet utvalget dette arbeide i 1995.

Etterfølgende har utvalget etter anmodning fra Justitsministeriet beskjeftiget seg med forskjellige strafferettspleiemessige problemstillinger, herunder ofres rettsstilling og bortvisning av voldelige og truende personer fra hjemmet.