Statsforvalterens fellestjenester

Statsforvalterens fellestjenester er et forvaltningsorgan etablert 1. januar 2019 som Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA). Forvaltningsorganet overtok ansvaret for oppgaver som tidligere ble gjort av fylkesmannsembedene selv og til dels også av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ca. 220 ansatte gikk fra å være ansatt i et fylkesmannsembede til å ha fellesadministrasjonen som arbeidsgiver.

Statsforvalterens fellestjenester har ansvaret for statsforvalterembetenes økonomistyring, innkjøp, personalforvaltning, IKT, informasjonssikkerhet og dokumentforvaltning.[1] Forvaltningsorganet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har kontorsted samlokalisert med statsforvalterembedene. Statsforvalternes fellesadministrasjon ledes fra Arendal, med Margot Telnes som direktør.[2]

ReferanserRediger

  1. ^ «Om oss». Statsforvalterens fellestjenester. Besøkt 4. januar 2021. «Statsforvaltarens fellestenester leverer digitale og administrative tenester som er felles for alle dei ti statsforvaltarane. Dette gjer vi for å standardisere og effektivisere prosessane, og sikre vidareutvikling av dei digitale og administrative områda. Alle embeta brukar tenestene våre.» 
  2. ^ Kommunal-og moderniseringsdepartementet (8. juni 2018). «Direktør for Fylkesmennes fellesadministrasjon». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 11. januar 2019.