Signaturrett

Signaturrett er en selskapsrettslig fullmakt som gir rett til å inngå avtaler på vegne av et selskap. Den som har signaturrett vil ha myndighet utad til å inngå avtale av hvilken som helst art og omfang på selskapets vegne.

Det er som hovedregel styret som har signaturrett. Unntaket er ansvarlige selskap som ikke har styre; her har den enkelte deltaker signaturrett. Som utgangspunkt må styret utøve retten i fellesskap, slik at alle styremedlemmene må undertegne vedkommende avtale. Det kan bestemmes at retten kan utøves av et styremedlem alene eller flere styremedlemmer i fellesskap. Signaturrett kan også delegeres til daglig leder.

Oversikt over hvem som har selskapets signaturrett pliktes opplyst til, og skal registreres i Foretaksregisteret. Den merkantile tradisjonen betegner den selskapsrettslige tegningsretten med ordet signatur, eller eventuelt firmategningsrett.