Styre

organisasjonsorgan som har oppsyn med virksomheten i en organisasjon

Et styre er en gruppe personer som leder en organisasjon, bedrift, eller en myndighetsetat. Styremedlemmene i styret til en bedrift velges av eierne som deres representanter for å ivareta eiernes interesser i styrearbeidet. Styremedlemmene i styret til en organisasjon velges av medlemmene i organisasjonen. Styremedlemmene i styret til en myndighetsetat utpekes av et overordnet myndighetsorgan. Et styre ledes normalt av en styreleder, formann eller en president.

Et styremøte

Innen selskapsretten er styret det organet som står for den øverste ledelsen av selskapets forvaltning. Styret har dessuten ansvaret for at selskapet drives på en økonomisk forsvarlig måte, og å føre kontroll med dette, blant annet av hensyn til kreditorene.

Styret velges i (allmenn)aksjeselskaper av generalforsamlingen, og i ansvarlige selskaper av selskapsmøtet, og er bundet av pålegg fra disse organene.

Et styre består ofte av følgende roller:

  • Styreleder
  • Sekretær
  • Kasserer
  • Medlemmer

Direksjon rediger

I eldre norsk selskapsrett ble det tilsvarende selskapsorganet betegnet direksjon. Et medlem av direksjonen ble betegnet direktør. Direksjonen fylte en rolle som i stor grad tilsvarer styret, men også den øverste ledelsen i et moderne selskap. Som i moderne styrer hadde direksjonsmedlemmer ofte dette som et deltidsverv. I eldre språkbruk vil f.eks. tittelen bankdirektør ofte bety at vedkommende var medlem av direksjonen i en bank som et deltidsverv, tilsvarende et moderne styreverv. Denne terminologien tilsvarer selskapsterminologien i mange engelskspråklige land, der board of directors betegner styret mens director ofte kan betegne et styremedlem.

Eksterne lenker rediger