Sentralgrenseteoremet

Sentralgrenseteoremet er et sentralt teorem innen matematisk statistikk. Teoremet sier at en sum av uavhengige og identisk fordelte tilfeldige variabler går mot en normalfordeling når antallet går mot uendelig.

DefinisjonRediger

La X1, X2, … være en uendelig følge av uavhengige, likt fordelte, stokastiske variabler med forventningsverdi μ og standardavvik σ > 0. Vi innfører en stokastisk variabel for å betegne summen av de første n variablene i følgen:

 

Da er   normalfordelt med forventningsverdi nµ og standardavvik   :

 

der Z er standardnormalfordelt og Φ betegner fordelingssfunksjonen for en standardisert normalfordeling.

Alternativ og ekvivalent definisjonRediger

Hvis X er gjennomsnittet av n uavhengige identisk fordelte stokastiske variabler Xi,

 

Da er   normalfordelt med forventningsverdi µ og standardavvik   :