Sentralenheten for fylkesnemndene

Sentralenheten for fylkesnemndene er et norsk statlig forvaltningsorgan underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, med ansvar for administrativ styring av fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.

Den første direktøren i Sentralenheten for fylkesnemndene var Ingunn-Sofie Aursnes, som tiltrådte den nyopprettede stillingen 15. mars 2010. Tidligere har den administrative styringen av fylkesnemndene ligget direkte under departementet, og etatstyringen av fylkesnemndene ligger fortsatt under departementet.

Fylkesnemndene ble etablert 1. januar 1993. Det er i dag tolv fylkesnemnder; den enkelte fylkesnemnd dekker ett eller to fylker. Fylkesnemndene er statlige organer som i faglige spørsmål har en uavhengig stilling, og deres vedtak kan bare overprøves av domstolene.