Rijkswaterstaat er siden 1. januar 2006 et selvstendig, utførende direktorat innen det nederlandske departementet for offentlige arbeider og vannforvaltning (ned.: Ministerie van Verkeer en Waterstaat). Direktoratet ble opprettet i 1798 under navnet Bureau voor den Waterstaat.

Formål rediger

Rijkswaterstaat er ansvarlig for den praktiske siden av nybygging og vedlikehold av Nederlands (vann)veinett. Direktoratet deltar også i sluttfasen av større jernbaneprosjekter som Betuweruten og HSL-Sør. Innen direktoratet deles staben uformelt i de som arbeider for vått (vannsektoren) eller tørt (veibygging og vedlikehold). Organisasjonens oppgave oppsummeres som «Rijkswaterstaat er den nasjonale tjenestesektoren som arbeider for tørre ben, rent og nok vann, òg for trygg trafikk med god gjennomstrømning». Rijkswaterstaat er inndelt i ti regiontjenester, seks tjenester for spesialistarbeid og en annen tjeneste.

Regionale tjenester rediger

 
Afsluitdijk
 
Nieuwe waterweg og Maeslantkering
 • Utrecht: Omfatter provinsen Utrecht, har en seksjon for vannrelatert arbeid og en for veier; hovedsentralen for veitrafikk i Nederland.
 • Zuid-Holland: Omfatter provinsen Zuid-Holland: en måletjeneste; byggeplasstjeneste og informasjonssentre for utbygging og forbedring av motorveiene A4 og A12, riksveiene 11, 14 og 15, samt en sentral koordineringstjeneste for pågående byggearbeider; en avdeling for prosjektet «plass til elven» som undersøker hvordan man kan unngå at bykjerner oversvømmes ved høyvann; veitrafikksentral for Sørvest-Nederland; avdeling for trafikkmanagement og infrastruktur (VMP); Maeslantkering.
 • Zeeland: Omfatter provinsen Zeeland, avdelinger for vannmanagement i Zeelands delta og Westerschelde.
 • Noord-Brabant: Omfatter provinsen Noord-Brabant.
 • Limburg: Omfatter provinsen Limburg; WED (elektro)teknisk tjenestebyrå og rådgivningstjenesten for trafikk og transport.
 • Noordzee: Omfatter Nederlands Nordsjøkyst og har avdelinger i alle provinser langs kysten; er ansvarlig for skipsfarten på Nordsjøen og vannkvaliteten; tjenestens meteorologiske sentrum befinner seg i Zuid-Holland.

Tjenester for spesialarbeider rediger

 
Skipet Speurder
 • Rådgivningstjenesten for geoinformasjon og IKT (Adviesdienst Geo-informatie en ICT): AGI er en profesjonell innkjøpsorganisasjon som sørger for RWS' infrastruktur med hensyn til geoinformasjon (for eksempel landmåling) og IKT.
 • Rådgivningstjeneste for trafikk og transport (Adviesdienst Verkeer en Vervoer): Har blant annet distriktskontor i Rotterdam og Maastricht og et testsentrum for trafikksystemer.
 • Bygningstjenesten (Bouwdienst): Rijkswaterstaats ingeniørsbyrå, tjenesten designer, bygger, vedlikeholder, koordinerer og fungerer som rådgivningstjeneste for arbeider innen infrastruktur på land og vann som er viktige for samfunnet. Til dels handler det her om banebrytende prosjekter som benytter det nyeste innen kunnskap og teknologi.
 • Tjeneste for bygging av veier og vannveier (Dienst voor Weg en Waterbouwkunde): Rådgivningstjeneste innen teknikk og miljø med hovedoppgavene rådgivning innen utvikling og utveksling av kunnskap innen veibygging, dikebygging, vannmanagement, trafikksikkerhet. Blant prosjektene tjenesten har hatt de siste årene er':
 • Weigh in Motion (WIM): veiepunkter for måling av aksellast kombinert med kameraovervåkning for veiing av lastebiler, trailere og annen tungtransport på landets motorveier.
 • De Veiligheid van Nederland in Kaart (VNK): Undersøkelse og kartlegging av Nederlands diker med hensyn til muligheten for at et dike blir ødelagt ved en oversvømmelse og hvilke følger dette kan ha. Med dette prosjektet ble alle Nederlands 53 dike-regioner kartlagt på en ny måte.
 • Waterkeren: Informasjonskontor for tekniske forhold rundt beskyttelse mot høyvann, både for design av nye barrierer, vedlikehold av eksisterende, tolkning av undersøkelser.
 • Expertise Netwerk Waterkeren (ENW) er en ekspertplattform for tekniske rapporter og håndbøker/instruksjoner rundt sikring mot oversvømmelser.
 • Wegen naar de Toekomst er et program som utvikler fremtidsperspektiver og konkrete prøveprosjekter / demonstrasjoner i forhold til fremtidige trafikkproblemer. Dette gjøres i samarbeid med brukere, interesseorganisasjoner, eksperter og andre.
 • Innovatie Test Centrum (ITC) faller under Tjenesten for bygging av veier og vannveier. Her undersøkes hvorvidt nye teknikker er bedre enn de allerede eksisterende med hensyn til pris og prestasjon.
 • ComCoast er et europeisk prosjekt som utvikler nye innovative løsninger for beskyttelse av nordsjøkysten. Alle landene ved Nordsjøen samarbeider om dette prosjektet.
 • Riksinstituttet for kyst og sjø (Rijksinstituut voor Kust en Zee, RIKZ) er et rådgivende organ for miljøvennlig bruk av elvedelta, kyst og sjø.
 • Riksinstituttet for helhetlig management av ferskvann og rensing av kloakk (Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling, RIZA) er et rådgivende organ innen de områdene navnet angir samt rehabilitering av (forurensede) vannsystemer. Videre fungerer RIZA som rådgiver i forbindelse med utslippstillatelser for kloakk.

Andre tjenester rediger

 • Corporate Dienst (CD) yter støtte til general-direktørens stab og de regionale og spesialistiske tjenestene med hensyn til management og kommunikasjon. Videre er en del nasjonale prosjekter og spesifikke oppgaver underlagt denne tjenesten. Et eksempel er prosjektet de spitsstrook der veiskulderen brukes som ekstra fil i rushtiden for å forbedre trafikkgjennomstrømningen.

Eksterne lenker rediger