Reppen naturreservat

Reppen naturreservat ligger i Bindal kommune i Nordland. Naturreservatet ligger på nordsiden av Reppsundet i Bindalsfjorden. Området har et areal på 213 dekar. Området er vernet for å bevare kjerneforekomsten av treslaget nordlandsasal som er unikt for Bindal og på verdensbasis bare forekommer noen få steder langs Tosenfjorden, samt bevare forekomsten av edelløvskog.