Kjemikalieregelverket REACH

(Omdirigert fra REACH)

Det europeiske kjemikalieregelverket REACH er en EU-forordning som er gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen[1]. Regelverket krever at importører eller produsenter av kjemikalier må dokumentere stoffets egenskaper før det kan importeres eller produseres. REACH omfatter også detaljerte retningslinjer for risikovurdering av kjemikalier.

Oversikt og innføringRediger

REACH står for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, og omhandler altså regulering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier.

REACH-regelverket trådte i kraft i 1. juni 2007 og fases gradvis inn fram mot 2018. Alle stoffer som ble importert eller produsert i mengder over 1000 tonn/år måtte registreres innen 1. desember 2010, stoffer i mengder over 100 tonn/år måtte registreres innen 1. juni 2013 og innen 1. juni 2018 må alle stoffer som produseres eller importeres i mengder over 1 tonn/år registreres. I tillegg måtte stoffer som ble klassifisert som særlig bekymringsfulle registreres innen 2010-fristen.

Det europeiske kjemikaliebyrået, ECHA, spiller en sentral rolle i REACH-systemet, og danner ved siden av registrering og godkjenning, utgangspunkt for en omfattende kunnskapsutvikling og utveksling. Norge er med i ECHA på linje med EUs medlemsland.

Virksomheter som produserer eller importerer farlige kjemikalier vil under REACH måtte registrere disse ved ECHA for å få tilgang til EU/EØS-markedet. Målet er at alle kjemiske stoffer etter hvert skal registreres og vurderes gjennom REACH-systemet[2].

Dokumentasjonskrav og evalueringRediger

Kravene til dokumentasjon øker med produksjonsmengde. For alle stoffer som produseres eller importeres i mengder mellom 1 og 10 tonn/år pr. produsent kreves dokumentasjon på stoffets egenskaper, stoffets klassifisering, informasjon om bruk og veiledning om sikker bruk. Kravene til dokumentasjon øker når mengden overstiger henholdsvis 10, 100 og 1000 tonn/år pr. produsent. For de høyere produksjonsnivåene er det krav til at det er gjennomført standardiserte dyreforsøk for å avdekke eventuelle helse- og miljøfarer.

Den innsendte dokumentasjonen vurderes av fageksperter på oppdrag fra ECHA. Dersom den innsendte dokumentasjonen viser uakseptabel risiko for mennesker eller miljø kan bruk av et kjemikalie begrenses gjennom REACH-systemet. Dette skjer enten gjennom at det innføres krav til særskilt godkjenning for bruk av stoffet, eller ved forbud mot produksjon eller import av stoffet i EU/EØS-området[3].

Se ogsåRediger

ReferanserRediger