Pork barrel

Øremerkede budsjettmidler som finansierer svært lokale formål
En tønne - kanskje den inneholder penger fra Kongressen?

Pork barrel (engelsk «svinetønne»), gjerne forkortet til bare «pork» («svin») er et uttrykk fra amerikansk politikk, som refererer til en prosess der medlemmer av kongressen legger inn spesifikke prosjekter i sine egne valgkretser i et budsjett. I motsetning til «valgflesk», som er et løfte under en valgkamp om at man kommer til å bruke penger på et gitt område, refererer «pork barrel» til penger som faktisk har blitt brukt og resultert i at et prosjekt er blitt realisert. I USA velges alle medlemmer av kongressen i enmannsvalgkretser (medlemmer av representantenes hus annethvert år, mens de to senatorene fra hver stat velges for nye seks årsperioder i forskjellige år). Dette gjør at partipolitisk tilhørighet ikke er like viktig som i et system der parlamentsmedlemmer velges inn etter partilister: Personlighet og hva man har utrettet kan være vel så viktig. At man har klart å skaffe føderale penger til et lokalt prosjekt, som en ny bro, vei, skole eller bibliotek i sin valgkrets, kan da brukes som et argument for at man har utrettet noe som gagnet alle i valgkrets, og at man derfor har tjent befolkningen vel og fortjener å få fornyet tillit i folket. «Pork barrel» har ofte negative konnotasjoner, fordi man antar at slik pengebruk er mer motivert av å få stemmer enn å finansiere gode prosjekter. Disse prosjektene vil gjerne komme velgerne til gode, om ikke annet, fordi de skaper jobber for velgerne, men spørsmålet er i hvilken grad slike prosjekter gagner hele landet som en enhet. «Pork barrel» ansees også for å være farlig, fordi det ofte ansees for å være «stemmekjøping» innenfor kongressen: En person velger å stemmer for et lovforslag fordi han mottar en motytelse i form av et føderalt finansiert prosjekt i valgkretsen sin.

Under Presidentvalget i USA 2008 var «pork barrel»-pengebruk er mye diskutert tema, og ble symbolisert ved Alaskas «bridge to nowhere» (bro til ingensteds): Broen, som ikke ble bygget, ville vært et kostbart prosjekt å gjennomføre, og ville bare være nyttig for et lite antall innbyggere i Alaska.

Et eksempel på pork barrel spending er NASAs installasjoner: Lyndon B. Johnson Space Center i Texas, John F. Kennedy Space Center i Florida og Jet Propulsion Laboratory i California. Alle disse tre delstatene er viktige politisk sett (det har vært mye snakk om Florida i valgene i 2000, 2004 og 2008), og sånn sett ikke tilfeldig at disse tre har fått disse tre prestisjetunge installasjonene. På mange måter er det jo underlig at Mission Control Room skal ligge på et helt annet sted (Houston) enn der romekspedisjoner sendes opp (Florida), og dette vitner om at velgernes godvilje kanskje var noe man tenkte på da disse institusjonenes plassering ble diskutert.