Et polyamid er et polymer som inneholder monomerer av amider koblet sammen med peptidbindinger. De finnes naturlig, eksempelvis proteiner som ull og silke, men kan også framstilles kunstig ved hjelp av polykondensasjon. Eksempler på kunstig framstilte polyamider er nylon og aramider.

Produksjonen fra monomerer foregår ved at en amidkobling dannes fra kondensasjonsreaksjonen mellom en amingruppe og en karboksylsyre eller et syreklorid. Et lite molekyl, vanligvis vann eller hydrogenklorid elimineres.

Amingruppen og karboksylsyren kan være på samme monomer, eller polymeren kan bestå av to ulike bifunksjonelle monomerer, en med to amingrupper, den andre med to karboksylsyre- eller syrekloridgrupper.

Aminosyrer kan sees på som et eksempel på en enkel monomer (dersom en ser vekk fra forskjellene mellom R-gruppene) som reagerer med like molekyler og danner et polyamid.

Reaksjonen mellom to aminosyrer. Mange slike reaksjoner resulterer i lange proteinkjeder.

Aramid (vist på bildet under) er et aromatisk polyamid som lages når to ulike monomerer danner en alternerende kjede:

Dannelsen av aramid