Platåberget er et 450 - 480 meter høyt fjell ved LongyearbyenSvalbard. Platåberget ligger ovenfor flyplassen og Hotellneset, og avgrenses i østlig retning av Blomsterdalen og mot vest av Bjørndalen. Mot sør strekker platået seg mot foten av Nordenskiöldfjellet. Platåberget er dominert av nesten vegetasjonsløs blokkmark med innslag av partier med lav- og mosedominert vegetasjon med lite høyere planter.

Platåberget på Svalbard. De enorme antennene på satellittstasjonen oppå platået synes på bildet som små golfballer. Adventdalen i bakgrunnen.

Platåberget var det første sted på Svalbard med virkelig gruvedrift. Trondhjem-Spitsbergen Kulkompani foretok skjerp i fjellet, inklusive Blomsterdalen, i 1901 og anla «Trøndergruva» her i 1903. Etter den amerikanske overtakelsen i 1906 ble kulldriften konsentrert om Longyeardalen, men allerede i 1928 startet ny-skjerpingen med prøvetaking for det som skulle bli Gruve 3.

Svalbard satellittstasjon (SvalSat) har vært i drift siden 1999 på Platåberget, majoritetseid av Kongsberg Satellite Services. Satellittstasjonen tilbyr nedlesning av jordobservasjonssatellitter for meteorologi, miljøovervåking og ismåling. I 2013 ble det også reist en kalibreringsstasjon her for Galileo-satellittene. Stasjonens mange antenner er ikke synlige fra Longyearbyen eller flyplassområdet, men fra blant annet Hiorthhamn. Før igangsetting av byggearbeidet ble det søkt etter kulturminner, men det ble ikke påvist noen kulturminner på Platåberget.

I 2008 åpnet Svalbard globale frøhvelv – et globalt lager for frø og plantemateriale – inne i Platåberget. Det er anlagt inne i tre kamre av tidligere gruveganger fra Gruve 3.

Om vinteren er det flere alternative scooter-traséer som gjør det mulig å komme opp på platået og om sommeren går det turløyper opp til Platåberget.

Svalbard Samfunnsdrift har foretatt vurderinger knyttet til etablering av vindkraftpark i Longyearbyen. Basert på vinddata fra blant annet flyplassen ble Adventdalen og Platåberget vurdert som de stedene med de beste vindressursene i Longyearbyens nærhet. Adventdalen ble raskt vurdert som uaktuell ut fra visuelle forhold, mens Platåberget ble vurdert nærmere, blant annet gjennom vindmålinger. I en rapport fra 12. mai 2004 viser analysene at den forventede middelvinden på Platåberget er 5,8 m/s i 40 meters høyde, noe som er vurdert som lovende.

Eksterne lenker

rediger