Pensjonsreformen

Pensjonsreformen er en reform av det norske pensjonssystemet. Det ble påbegynt i 2001 da Stoltenberg I-regjeringen nedsatte Pensjonskommisjonen. Kommisjonen ble ledet av Sigbjørn Johnsen, og bestod av både stortingspolitikere og uavhengige eksperter. Reformen er beregnet ferdig sluttført og implementert i 2025, når det aller første årskullet blir fullt ut berørt av nytt regelverk. Det nye regelverket iverksettes gradvis fra 2010.

Bakgrunnen for å innføre nytt regelverk på alderspensjon var å var å tilpasse systemet til demografiske endringer, som har tendert til å øke andelen eldre i befolkningen.

På bakgrunn av Pensjonskommisjonens sluttrapport la regjeringen Bondevik frem St.meld. nr 12 (2004-2005) Pensjonsreform – trygghet for pensjonene.[1] Et stortingsflertall fattet i 2005 vedtak nr 254 om hovedprinsippene for en pensjonsreform med krav til regjeringen om å komme med forslag og vurderinger til enkelte endringer.

Regjeringen Stoltenberg II la i 2006 frem St.meld. nr 5 (2006–2007) Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden. Meldingen kan sees som et resultat av Stortingets pensjonsforlik. Stoltenbergregjeringen foreslo en ny modell for opptjening og fleksibelt uttak av pensjon. I 2007 ble Stortingets vedtak nr 406 vedtatt på grunnlag av Innst. S. nr 168 (2006 – 2007).

Regjeringen sendte tidlig i 2008 ut et forslag på høring som omhandlet blant annet konkretisering av levealdersjusteringen samt hvordan man innfaser de nye reglene. På grunnlag av høringsnotatene la Arbeids- og inkluderingsdepartementet frem et lovforslag i februar 2009, lydende Ot. prp nr 37 (2008-2009) Om lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon)[2] Stortinget vedtok forslaget på forsommeren hvor det blant annet fremkommer at nye opptjeningsregler inkluderer forbedret pensjonsopptjening ved ulønnet omsorgsarbeid og arbeidsledighet som gjelder fra og med 2010. Fleksibelt uttak av pensjonen ble vedtatt å gjelde fra 2011. Levealdersjusteringen ble vedtatt å gjelde for pensjoner som tas ut fra og med 2011.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger