Åpne hovedmenyen

Oppsjømyra naturreservat

naturreservat i Oppland
Parti fra Oppsjømyra naturreservat.

Oppsjømyra naturreservat ligger i Gausdal vestfjell/Synnfjell i Gausdal og Nordre Land kommuner. Naturreservatet er på 14 802 daa, og ble opprettet 11.3.2011. Oppsjømyra er et stort myrområde med rikmyr, naturbeitemark, gammel granskog og høgstaudebjørkeskog. Området har stor artsmangfold og et rikt og særpreget fugleliv. Reservatet tillegges stor og pedagogisk betydning.

Oppsjømyra naturreservat ligger inntil Langsua nasjonalpark, og inngår i verneplanen for denne.Eksterne lenkerRediger

  • Oppsjømyra faktaark hos Direktoratet for naturforvaltning