Nordborg slott

Nordborg slott er et lite slott som ligger på sydsiden av Nordborg sjø i NordborgAls.

Nordborg slott

HistorieRediger

Nordborg slott ble ifølge Saxo grunnlagt av Svend Grathe under navnet Alsborg. Det kan derfor dateres til omkring 1150. Alsborg ble bygget mens venderne ennu herjet de danske kystene, og plasseringen noen kilometer inne i landet betød at borgen ikke kunne overfalles uten varsel, og lokalbefolkningen fikk bedre muligheter til å søke tilflukt i den. De første skriftlige vitnesbyrd om Alsborg er fra slutten av 1100-tallet. Man vet derfor at biskop Valdemar av Slesvig ble holdt fanget på Alsborg i 1192-97. Da senere Sønderborg ble bygget, skiftet borgen navn til Nordborg.

Nordborg var i en stor del av middelalderen i kongens besittelse, og har i flere omganger vært en del av inntektsgrunnlaget for kongelige enker.

I 1571 arvet Frederik 2.s bror Hans den yngre sin mor dronning Dorotheas besittelser på Als og Sundeved – dermed også Nordborg. Han var en driftig mann som i de følgende 50 år stadig udvidet og forbedret sine besittelser. Det ga bl.a. anledning til en rekke byggeprosjekter i og omkring Nordborg slott.

Da hertug Hans den yngre døde i 1622, ble hans besittelser delt opp i en rekke små hertugdømmer, også hertugdømmet Nordborg, som gikk til sønnen Johan Adolf. Han døde imidlertid allerede to år senere, og hertugdømmet gikk så videre til den yngre sønnen, Frederik.

Okkupasjoner og brannRediger

Nordborg ble besatt flere ganger under svenskekrigene først av svensker, siden av brandenburgske og polske tropper, og til sist av svenske tropper igjen inntil fredsslutningen i 1660.

I 1665 brøt det ut brann på slottet, og det brant helt ned. Hertugen, Hans Bugislav, gikk fallitt, og ble fratatt sitt len som gikk videre til Hans Bugislavs fetter August av Pløn. I 1678 begynte gjenoppbygningen av slottet, og det er dette årstallet man kan se i det hertugelige våpenskjold over hovedinngangen.

I 1730 kom Nordborg igjen under kronen. Det ble tilleggsjord til Nordborg på ca. 400 ha, men i de efterfølgende årtier ble mye av jorden utstykket til bondergårder, og i 1766 ble slottet solgt til private og deler av bygningerne revet og solgt som byggematerialer.

Høyskole og etterskoleRediger

I 1909 ble slottet kjøpt av Nordborg by. Det var den tyskvennlige borgmester Klinkers drøm å bygge en høyskole, som skulle være en motvekt mot de danske høyskoler nord for grensen.

Slottet ble deretter bygget opp etter tegninger av arkitekt Eugen Fink, og i 1910 ble slottet utleid til den tyske høyskoleforeningen i Nordslesvig.

Efter gjenforeningen i 1920, ble slottet kjøpt av grosserer Johan Hansen. Han opprettet Stiftelsen Nord Slot, som siden 1922 har drevet dansk skole på stedet.

Under andre verdenskrig ble slottet overtatt av tyske soldater, som gjorde slottet om til en tysk flåtetreningsbase for spesialtropper.

Nordborg slott har i en årrekke vært rammen om Nord-Als Musikkfestival.

Eksterne lenkerRediger