Næringsfattig innsjø

En næringsfattig innsjø, oligotrof innsjø (fra gresk oligo, «få», «lite» og trophe, «mat», «næring») er en innsjø som har liten tilførsel av næringssalter og dermed liten produksjon av plante- og dyrearter, både plankton, høyere planter, insekter og fisk. Vannet er svakt surt eller nøytralt, noe som avhenger av hvordan bunnen er. I tillegg er vannet klart, og siktedypet stort. Vannet i næringsfattige innsjøer er vannet som er best egnet til å ha som drikkevann.

Bessvatnet (Vågå i Oppland) er en næringsfattig innsjø.

Næringsfattige innsjøer finnes oftest på høyfjellet, der det ikke er stor tilgang til næringssalter.

Oligotrof innsjø er en av hovedtypene i limnologisk klassifikasjon av innsjøer.

Noen oligotrofe innsjøer i Norge rediger