Lukket ordklasse

Lukket ordklasse er en ordklasse der det er mulig å telle antall tilhørende ord, i motsetning til åpne ordklasser, hvor dette ikke er mulig. Lukkede ordklasser har framfor alt en grammatisk funksjon i språket.

Flere av de lukkede ordklassene inneholder bare ubøyelige ord. Morfologisk sett er det umulig å skille ordklassene preposisjoner og konjunksjoner fra hverandre, da ingen av dem har morfologi i det hele og store. Forskjellen er syntaktisk, det vil si at man kan identifisere disse ut fra hvor i setningen disse ordene kan opptre, og ut fra hvilken funksjon de har. Andre lukkede ordklasser har morfologiske særtrekk, som f.eks. pronomen. I norsk blir de fleste pronomen bøyd etter kasus, noe ingen andre ordklasser blir. Enkelte pronomen har ingen bøying (f.eks. det, og hverandre), men blir likevel regnet som pronomen av syntaktiske grunner.

De lukkede ordklassene blir dermed delt inn etter hvilken funksjon de har i setningen.

Lukkede ordklasserRediger