Liste over forkortelser brukt i luftfart

Wikimedia-listeartikkel

Dette er en liste over forkortelser brukt i luftfart. Forkortelser er svært vanlige, og brukes ofte i kommunikasjon over radio. Det er også grunnen til at man forkorter – jo mindre tid man bruker på radiokommunikasjon, jo mer tid får man til å konsentrere seg om flyving, og jo mindre tid blokker man frekvensen, siden kun én kan snakke samtidig på en frekvens.

Det brukes også mange forkortelser i sertifikater, regelverk og i meldinger for luftfarten for forberedelse av flyging.

Svært mange av forkortelsene er engelske, fordi luftspråket, som med så mye annet, er engelsk. Disse er ikke oversatt der det finnes artikler om dem, for å unngå å skape forvirring. I tillegg finnes der ofte ikke en bestemt forkortelse eller navn på norsk. Et «oppfunnet» navn her, vil dermed i beste fall være misvisende. Et par forkortelser som også kan oversettes til norsk uten problemer, er dog tatt med for å vise den engelske forkortelsen som ofte brukes.

Listen er alfabetisk.ARediger

 • A/IR – Class A . Instrument Rating Flysertifikat, klasse A, instrumentflyvning.
 • AAIB – Air Accident Investigation Branch Den Britiske flyhavarikommisjonen.
 • ABM- Abeam, Kjent sted rett ut til siden for kurslinjen.
 • ACAS – Airborne Collision Avoidance System (ofte også kalt TCAS, som er betegnelsen på en type ACAS)
 • ACB – Aeroclub, Flyklubb
 • ACC – Area Control Center områdekontroll, flygeregionkontroll, eks. Oslo Control, Bodø Control.
 • ACN – Aircraft Classification Number. Flyets vektklassenummer.
 • AD – Aerodrome, Flyplass
 • ADF – Automatic Direction Finding equipment, Radiopeileinstrument.
 • ADS – Automatic Dependent Surveillance
 • ADS-B – Automatic Dependent Surveillance – Broadcast
 • ADS-C – Automatic Dependent Surveillance – Contract
 • AFIS Aerodrome Flight Information Service, Flygeinformasjonstjeneste ved mellomstor flyplass uten kontrollsone.
 • AFM – Aeroplane Flight Manual Flyets brukerhåndbok
 • AFS – Automatic Flight System
 • AFTN – Aeronautical Fixed Telecommunication Network Flygeledertjenestens faste telefonnettverk.
 • AME – Aeromedical Examiner Oppnevnt flylege.
 • AMM – Aeroplane Maintenance Manual – Flyets vedlikeholdshåndbok.
 • AOC – Air Operators Certificate – Luftfartsselskapets myndighetstillatelse til å transportere passasjerer, gods og post.
 • APP – Approach Control – Flygelederenhet for TMA. (Gjelder luftrommet mellom kontrollsonen styrt av flyplassens tårn og områdekontrollen.)
 • APU – Auxiliary Power Unit – ekstra generator som ikke er koblet til flyets motor(er).
 • ASDA – Acceleration Stop Distance Available Total lengde på rullebane.
 • ASEL – Airplane, Single Engine, Land – Flysertifikat for enmotors landfly.
 • ATC – Air Traffic Control – Flygeledertjeneste.
 • ATIS- Aerodrome Terminal Information Service. Radiosender med kontinuerlig sending av informasjon som rullebane i bruk, vind ved rullebanen, QNH og eventuell viktig informasjon til flygere.
 • ATPL – Airline Transport Pilot License – Den høyeste klassen flygersertifikat som blant annet tillater å være fartøysjef med betalende passasjerer.
 • AWY – Airway – Luftled/luftvei.

BRediger


CRediger

 • CAA - Civil Aviation Authority, betegnelse som ofte benyttes i den engelsk oversettelsen av navnet på en luftfartsmyndighet (f.eks CAA-Norway = Luftfartstilsynet).
 • CAS – Calibrated Airspeed Den riktige hastigheten gjennom lufta. Den er den indikerte hastigheten korrigert for trykk/høyde og temperatur.
 • CAV – 'Ceiling And Visibility
 • CAVOK – Ceiling And Visibility OK – Sikten skal være over 10 kilometer, ingen skyer under 5000 fot, ingen skyer av type TCU eller CB, og ingen relevante værfenomen.
 • CG – Center of GravityTyngdepunkt
 • CPCS – Cabin Pressure Control System
 • CPL – Commercial Pilot License Flygersertifikat som gir rettighet til å være fartøysjef med betalende passasjerer.
 • CPS – Cabin Pressure Controller
 • CRM – Crew Resource Management, Faget om samarbeid mellom besetningsmedlemmene i et fartøy. "C"en kan i noen sammenhenger referere til det snevrere Cockpit RM eller det mer vidtrekkende Company RM.
 • CRS – Certificate of Release to Service
 • CTA – Control Area
 • CVR – Cockpit Voice Recorder
 • CWS – Control Wheel Steering – (Se også NWS)
 • CoA – Certificate of Airworthiness, Luftdyktighetsbevis.
 • CoM – Certificate of Maintenance
 • CoR – Certificate of Registration, registreringsdokument.


DRediger

 • DADC – Digital Air Data Computer
 • DCA – Department of Civil Aviation
 • DCPCS – Digital Cabin Pressure Control System
 • DCT – Direct direkte fra avgangsplass DEP til Ankomstplass og mellom veipunkter.
 • DME – Distance measuring equipment radioavstandsmåler- benyttes ofte sammen med VOR.


ERediger


FRediger

 • FAA – Federal Aviation Administration (Som blant annet er luftfartsmyndigheten i USA.)
 • FADEC – Full Authority Digital Engine Control
 • FCL – Flight Crew License Flygebesetnings-sertifikat. Del av flysertifikat som utstedes etter utvidet vandelsattest og med informasjon om type sertifikat, eks. PPL A og R/T.
 • FCOM – Flight Crew Operations Manual
 • FCSU – Flash Card Survivable Store Unit
 • FCV – Flow Control Valve
 • FDM – Flight Data Monitoring
 • FDR – Flight Data Recorder
 • FDT – Flight and Duty Time – Uttrykk for arbeidsbelastning for besetningsmedlemmer
 • FF – Fuel Flow (Per Hour) – megden drivstoff som konsumeres per time, forkortes noen ganger FF/PH
 • FF/H – Fuel Flow per Hour – mengden drivstoff som konsumeres per time
 • FIR – Flight Information Region, større del av et land som betjenes av en flygeledersentral.
 • FL – Flight Level
 • FMS – Flight Management System
 • FO – First Officer – Norsk: Styrmann
 • FTL – Flight Time Limitation
 • FWD – Forward


GRediger

 • GLONASSGLObal NAvigation Satellite System. Russisk satellittnavigasjonssystem
 • GNSS – Global navigation satellite system Fellesbetegnelse for satellittnavigasjonssystemer som GPS, GLONASS og Galileo
 • GPS – Global Positioning System. Amerikansk satellittnavigasjonssystem


HRediger

 • HCAA – Hellenic Civil Aviation Authority


IRediger

 • ICAO – International Civil Aviation Organization. Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart
 • IMC – Instrument Meteorological Conditions Værforhold som tilsier at det er instrumentforhold
 • ITO – Instrument Take-Off – Instrumentell take-off, mao. avgang under instrumentelle
 • ILS – Instrument Landing System Navigasjonssystem for presisjonsinnflyging til flyplass, som kan brukes for landing selv i dårlig vær.


JRediger

 • JAA – Joint Aviation Authorities Sammenslutning av luftfartsmyndigheter i flere europeiske land.
 • JAR – Joint Aviation Requirements
 • JATO – Jet Assisted Take Off
 • JRCC – Joint Rescue Coordination Center – slik som de norske Hovedredningssentralene


KRediger


LRediger

 • LBA – Luftfahrt-Bundesamt – Sivil luftfartsmyndighet i Tyskland
 • LDA – Landing Distance Available – Normal landingsdistanse tilgjengelig på en rullebane.
 • LPC – License Proficiency Check Kontroll av flygeres ferdigheter med en kontrollant for å fornye en sertifikatrettighet.
 • LPT-1 License Proficiency Test 1
 • LPT-2 License Proficiency Test 2
 • LVO – Low Visibility Operation
 • LoA – Letter of Agreement
 • LT – Luftfartstilsynet
 • LTT – Lufttrafikktjenesten


MRediger

 • MAC – Mean Aerodynamic Cord Gjennomsnittlig lengde mellom fremkant og bakkant av vingen.
 • MADS – Modified Automatic Dependant Surveillance Norskutviklet ADS system som benyttes i forbindelse med offshoreflyginger med helikopter
 • MCAS – Maneuvering Characteristics Augmentation System
 • MCP – Multi Crew Pilot, sertifikatbegrensning; kan kun fly sammen med en annen flyger.
 • MCT – Max Continuous Thrust – maksimal kontinuerlig gasspådrag som kan brukes på en motor over lengre tid, uten at motoren tar skade av det.
 • MEL – Minimum Equipment List Et selskaps liste over utstyr, basert på MMEL, som minimum må være i funksjonsdyktig for å starte en flyging.
 • MEL – Multi Engine Land Sertifikatklasse for flermotors landfly.
 • MES – Multi Engine Sea Sertifikatklasse for flermotors sjøfly.
 • METARMeteorological Aerodrome Report
 • MHz – Mega Hertz
 • MM – Maintenance Manual Vedlikeholdshåndbok
 • MMEL – Master Minimum Equipment List, del av sertifiseringsgrunnlaget for et luftfartøy, som viser utstyr som må være funksjonsdyktig før start.


NRediger

 • NAA – National Aviation Authority, generisk betegnelse på luftfartsmyndigheten
 • NCO – National Operations Center
 • NDB – Non-Directional Bacon, et radiofyr på langbølge/mellombølge.
 • nm – Nautisk(e) mil (norsk)
 • NM – Nautical Mile (Engelsk)
 • NOSIG – No Significant Change Brukes i METAR for å indikere at det ikke forventes noen vesentlig endring i været på plassen de neste 2 timene.
 • NOTAM- Notice to Airmen Løpende publikasjon av forandringer som er av betydning for flyging.
 • NTSB – National Transportation Safety Board Havarikommisjonen for transport i USA
 • NVM – Non-Volatile Memory
 • NWS – Nose Wheel Steering, nesehjulsstyring. Når NWS er aktivt, er ikke nesehjulet låst, men brukes til å styre flyet på bakken.


ORediger

 • OCASObstacle Collision Avoidance System Et system for varsling av fare for kollisjon med luftfartshindre, tårn, kraftlinjer ++.
 • OFV – Outflow Valve
 • OLDI – On Line Data Interchange
 • OM – Operations Manual, operasjonsmanual
 • OPC – Operator Proficiency Check Et selskaps kontrollflyging med egne flygere


PRediger

 • PAX – Passengers, passasjerer
 • PIC – Pilot in Command Fartøysjef.
 • PPL-A Private Pilot License- Aeroplane Privatflygersertifikat fly.
 • PPL-H Private Pilot License- Helicopter Privatflygersertifikat helikopter.
 • PRSOV – Pressure Regulating Shut-Off Valve


QRediger

 • QFE – Angivelse av atmosfærisk trykk for å gi høyde over et gitt nullpunkt, for eksempel en flyplass. Dette gjør at relativ høyde til det valgte nullpuktet vises på høydemåleren.
 • QFF – Lokalt trykk et sted som kan ligge høyt over havet, korrigert for temperatur, trykk og høyde slik at verdien er det trykket som den aktuelle atmosfæren ville gi ved havnivå.
 • QNE – Angivelse av atmosfærisk trykk for å gi høyde med referanse til standard atmosfære med høydemåleren justert til 1013.25 HPa. Benyttes over Transition Altitude.
 • QNH – Angivelse av atmosfærisk trykk for å gi høyde over havet. Oppgis for et sted, gjerne en flyplass.
 • QRHQuick Reference Handbook


RRediger

 • RAT – Ram Air Turbine – en liten vindturbin som folder seg ut ved strømstans (generatorsvikt/motorsvikt), og leverer strøm til de aller mest nødvendige systemene i flyet. Vanlig strømforsyning på enkelte fly som normalt ikke har egen generator, som for eksempel Piper Cub.
 • RATO – Rocket-Assisted Take Off
 • RCF – Radio Communication Failure
 • R&E – Reparasjon og Ettersyn
 • ROC – Rate Of Climb, vertikal hastighet oppover.
 • ROD – Rate Of Descend, vertikal hastighet nedover
 • RVSM – Reduced Vertical Separation Minima. Redusert vertikal høydeadskillelse som benyttes i angitte områder i stor høyde (over 29.000 fot).
 • RWY – Runwayrullebane


SRediger

 • SES Single Engine Sea Sertifikatklasse enkeltmotor sjøfly.
 • SEL Single Engine Land Sertifikatklasse enkeltmotor landfly.
 • SFE- Synthetic Flight Examiner
 • SFI- Syntetic Flight Instructor
 • SFO – Senior First Officer
 • SID – Standard Instrument Departure Forhåndsutarbeidede utflygningsmønstre for instrumentflyging fra rullebanene
 • SL- Slepetillatelse Towing Pilot. Motorflygers sertifikat for å slepe seilfly.
 • SLfpm – Sea Level feet per minute
 • SMC – Stall Management Computer
 • SOP – Standard Operation Procedures
 • SSR – Secondary Surveillance Radar Radarutstyr som tar imot signaler fra flyenes transponder.
 • STAR – Standard Instrument Arrival, Forhåndsutarbeidede prosedyrer for å bringe luftfartøy ned og inn på instrument innflyvningprosedyrene.


TRediger

 • TA – Transition Altitude
 • TAFTerminal Aerodrome Forecast Værmelding for de neste (vanligvis 9) timene for en flyplass.
 • TAS – True Air Speed
 • TL – Transition Level
 • TIA – Traffic Information Area
 • TIZ – Traffic Information Zone
 • TODA – Take Off Distance Available Dimensjon på en rullebane. Total takeoffdistanse tilgjengelig, dette inkluderer fri bane etter at rullebanen slutter.
 • TORA – Take Off Run Available Total takeoffrun tilgjengelig, dette er distanse hvor flyet fremdeles har hjulene på rullebanen.
 • TRE – Type Rating Examiner Vanligvis instruktør som kan gi flygere typegodkjenning for å fly en ny flytype. Spesifiseres for A aeroplane, H Helicopter, F/E Flight engineer.
 • TUC – Time of Useful Consciousness Forventet tid før surstoffmangel gjør flygeren udyktig.


URediger

 • UTC – Universal Time Coordinated Felles tidsangivelse, tidligere kalt GMT, nå også kalt Z, zulu.


VRediger


XRediger


YRediger


ZRediger

ØRediger