Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag

Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag er et regionalpolitisk organ for de fire nordligste fylkeskommunene. Landsdelsutvalgets 18 medlemmer er oppnevnt blant de fire fylkestingenes medlemmer og eventuelle fylkesrådsmedlemmer. Lederskapet går på omgang mellom fylkene i perioden 2008-2011.

Landsdelsutvalget har som overordnet formål å synliggjøre områdets verdiskapningspotensial, identifisere, samordne og løse oppgaver av felles interesse i nord. Hensikten er å finne de slagkraftige fellesnevnerne som de fire eierne av Landsdelsutvalget, – Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune – kan stå sammen om. Utvalget definerer seg som et organ for nytenking og nyskaping, inkludert evnen til å sette sammen kjente elementer på nye måter, med landsdelens beste for øyet. Oppgavene søkes løst i samarbeid med regjeringen og Stortinget, Sametinget, næringslivet, høyere utdanning/FoU, kommunene og andre samarbeidspartnere, alt etter sakens karakter. Arbeidet i Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag ledes av landsdelens fremste regionalpolitikere som er valgt av fylkestingene. Mellom møtene ledes det politiske arbeidet av Landsdelsrådet og politisk leder/nestleder, med et fellessekretariat lokalisert i Bodø.

InnsatsområderRediger

I det fireårige LU-programmet for 2008-2011, har LU prioritert sin innsats til tre områder:

Regionalpolitikk, samferdsel og nordområdeneRediger

Å utvikle en felles landsdelspolitikk med tanke på utvikling av gode regionalpolitiske virkemidler tilpasset landsdelens utfordringer, å utvide og styrke regionenes arbeidsområde, forsvar og sikkerhetsspørsmål, utdanning og forskning i landsdelen, økt regional innflytelse i samferdselssektoren, nordområdepolitikk herunder olje, gass og miljø.

Næringspolitikk og rammebetingelserRediger

Å utvikle en omforent næringspolitikk, strategiske næringsprosesser og gjennomføre næringsprosjekter med høy landsdelsnytte. LU vil bidra til å styrke grunnlaget for innovasjon og kompetanseutvikling i landsdelen, og arbeide for å sikre næringslivet gode og sikre rammebetingelser. LU vil ha et særlig fokus på marin- og maritim sektor, industri og energi, landbruk og reiseliv.

Internasjonale arbeidsoppgaver og samarbeidRediger

Å ta ansvar for internasjonalt samarbeid hvor deler av eller hele LU- området inngår, slik som:

  • Interreg IV B – programmene,
  • Nord-atlantisk samarbeid (NORA),
  • Arktisk råd
  • Europapolitisk forum.

Innenfor Landsdelsutvalgets tre hovedarbeidsfelt er utvalget en proaktiv arenaskaper, som bidrar til å utvikle nettverk og samhandlingsarenaer. Dette skjer blant annet gjennom arbeidsgrupper, prosjekter, forstudier, påvirkningsarbeid og konferanser. Landsdelsutvalget har den nødvendige fleksibilitet på de tre arbeidsfelter og innenfor de saksområder som landsdelspolitikerne til enhver tid finner formålstjenlig. Landsdelsutvalget legger vekt på å kommunisere et positivt bilde av en offensiv- og dynamisk landsdel.

Eksterne lenkerRediger