Konserninterne transaksjoner

Konserninterne transaksjoner er et begrep innen selskapsretten som beskriver overføring av verdier mellom selskaper som står innen et konsernforhold.

Alminnelig avtalerett tilsier at selskaper har stor grad frihet til å inngå kontrakter med andre selskaper. I frittstående selskaper har selskapsledelsen i stor grad sammenfallende interesser med selskapet når det gjelder bedømmelsen av om en avtale er i selskapets interesse. I konsernforhold derimot, vil det kunne forekomme at morselskap påtvinger datterselskap avtaler som er forretningsmessig ugunstig for datterselskapet. For å legge skranker for at konsernselskapers divergerende økonomiske interesser gir seg utslag i gjentatte ensidig ulønnsomme transaksjoner, har det i norsk selskapsrett blitt innført en bestemmelse som skal føre til større grad av likhet i vurderingen av konserninterne og konserneksterne transaksjoner.

Regulering av konserninterne transaksjoner i norsk rettRediger

Aksjelovenes § 3-9 fastslår at «transaksjoner mellom selskaper i samme konsern skal grunnes på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper» og være skriftlige. Bestemmelsen kan være vanskelig å håndtere, ettersom en domstol må velge å tilsidesette selskapsledelsens skjønn for hva som er en tilstrekkelig forretningsmessig begrunnelse. Dersom konsernledelsen bruker sin innflytelse til fritt å fastsette pris og volum på salg av goder internt i konsernet, vil det økonomisk sett ha samme effekt som om utdele utbytte (dvs. omgåelse av aksjelovenes kap. 8). § 3-9 vil dermed kunne brukes til å bremse konserner fra å foreta verdioverføringer som ikke er i det enkelte konsernselskaps interesse. Dette kan bla. begrunnes med minoritetsvern (i datterselskaper som ikke er heleide), og å legge en demper på bruk av «kunstig» internprising. Bestemmelsen setter derfor opp rammer for under hvilke vilkår det kan drives konsernledelse.

Konserinterne transaksjoner i europeiske lands rettRediger

Prinsippene for hvilke vilkår som må være oppfylt for at konserninterne transaksjoner skal være lovlig er drøftet innen den såkalte Rozenblum-doktrinen.

Se ogsåRediger