Kjemiske lover

Kjemiske lover er de av naturlovene som er relevant innen kjemi. Det mest grunnleggende prinsippet innen kjemi er loven om massens konstans, som slår fast at det ikke er noen observerbar forskjell i massemengde før og etter en kjemisk reaksjon. Moderne fysikk fastslår at energien blir bevart, og at det er en sammenheng mellom energi og masse, et prinsipp som er viktig innen kjernekjemi. Bevaring av energi leder til viktige prinsipper innen kjemisk likevekt, termodynamikk og kinetikk.

Nyere lover innen kjemi er utarbeidet ut fra loven om massens konstans. Joseph Prousts lov om de bestemte masseforhold, fastslår at rene kjemiske forbindelser blir dannet av grunnstoff i bestemte forhold. I dag vet vi at måten disse grunnstoffene er strukturert på i forhold til hverandre, også er viktig.

Daltons lov om multiple forhold fastslår at kjemiske forbindelser vil framstå i forhold som er små hele tall (for eksempel 1:2 i vann, en (masse)del oksygen og to deler hydrogen). I enkelte kjemiske systemer (som for eksempel biomakromolekyler og mineraler) er imidlertid tallene i forholdsratioen store, og det er ikke uvanlig at slike forbindelser blir presentert som en brøk. Slike forbindelser er kjent som ikke-støkiometriske forbindelser.

LitteraturRediger

  • Chang, Raymond (2008). General chemistry : the essential concepts (5 utg.). Boston. McGraw-Hill. ISBN 9780071102261. 
  • Chang, Raymond; Goldsby, Kenneth A. (2014). General chemistry : the essential concepts (7 utg.). New York. McGraw-Hill. ISBN 9781259060427.