Kirkesamfunn

(Omdirigert fra «Kirkelig»)

Et kirkesamfunn eller et kristent trossamfunn er et religiøs gruppering som er identifiserbar ved sitt navn, sin struktur og/eller sin lære. Kristenheten er sammensatt av (men ikke avgrenset til) fem hovedgrener av kirkesamfunn: Den katolske kirke, Den ortodokse kirke, orientalsk-ortodokse kirker, Den anglikanske kirke og protestantiske kirker.

Innenfor hver og en av disse er det igjen undergrupperinger, selv om de kan være av forskjellig dybde. Innenfor katolisismen kan man for eksempel skjelne mellom 23 autonome delkirker – men de er likevel grunnleggende i enhet med hverandre. I motsatt ende av skalaen er de protestantiske, som kan deles i en rekke hovedstrømninger med klare læremessige forskjeller (som mellom luthersk og pentekostal kristendom), og disse hovedstrømningene er igjen atskilt i mindre enheter både etter teologiske, organisatoriske og nasjonale/regionale skillelinjer. Innenfor pinsebevegelsen i Norge oppfattes og organiseres hver egen lokalmenighet som eget kristent trossamfunn, der medlemskapet ikke er territorielt definert.

Et begrep som kunne oversettes som kirkesamfunn fins ikke i Bibelen. Selv om det var oppstått en rekke skiller innen kristenheten forut for 1500-tallet, tok man ikke i bruk begrepet før omtrent et århundre etter reformasjonen som navn på de kirkeavdelingene som da var blitt sluttresultatet av reformasjonsårhundret. I de lutherske bekjennelsesskrifter, som oppstod før dette, finner man ikke noe ord for kirkesamfunn.

Ordene kirkesamfunn og trossamfunn fungerer i Norge nå som et av de juridiske rammebegreper for religionsfrihetsbegrepet.