Kapitalavkastning

Kapitalavkastning er et av de sentrale elementer i grunnlaget for inntektsskatten. kapital er både realkapital (fast eiendom og løsøre), finanskapital (fordringer, selskapsandeler m.m.) og immateriell kapital (patenter, varemerker, opphavsrett m.m.). Kapitalavkastning kan være vederlag for å overlate kapital til andre, dvs. leie, renter, utbytte m.m., eller det kan være eierens fordel ved egen utnyttelse, f.eks. fordelen ved å bo i egen bolig. I skatterettslig sammenheng skilles det mellom alminnelig (passiv) kapitalforvaltning og (aktiv) kapitalforvaltning i næringsvirksomhet. Avkastningen beskattes ikke alltid likt i de to tilfellene.