KNM Tordenskjold

Sjøforsvarets utdannings- og kompetansesenter
For fartøyer kalt «Tordenskjold», se Tordenskjold (andre betydninger)

KNM Tordenskjold er Sjøforsvarets utdannings- og kompetansesenter for maritim krigføring ved Haakonsvern Orlogsstasjon, Bergen. Tidligere bar senteret navnet Sjøforsvarets våpenskolesenter (SVSS), men etter et vedtak i forsvarsdepartementet den 9. juli 1964 blei et navnebytte gjennomført. Kompetansesenteret innehar ansvaret for utdanning, trening og øving i fagfelt som omfatter sjømilitært samarbeid og veiledning av skipsfart. Opplæringa legger vekt på det tekniske, operative og taktiske.

Senteret har til en hver tid omtrent 115 ansatte, sivile og befal, i tillegg til 45 vernepliktige. KNM Tordenskjold består av en administrasjonstab og er delt inn i fire sentre: Dykker- og froskemannssenteret (DFS), Sjøforsvarets sikkerhetssenter (SSS), Taktikksenteret (TAS) og Sjøforsvarets idretts- og treningssenter (SITS).

Senteret skal også fungere som en rådgivningsinstans for generalinspektøren for Sjøforsvaret og bidra med faglig støtte til sjefen for marinen og sjefen for kystvakten, og de andre operative enhetene.

Historie rediger

Tida før samlinga rediger

Under andre verdenskrig foregikk marinevåpenutdanning ved spesialskoler i Storbritannia. Etter krigen blei våpenutdanningene i det norske Sjøforsvaret delt inn i fem inspeksjoner, der sjefen hadde tittelen inspektør og var direkte underlagt Sjefen for Sjøforsvaret. Disse fem inspeksjonene var Sjøforsvarets artilleriinspeksjon, Sjøforsvarets asdic- og radarinspeksjon, Sjøforsvarets mineinspeksjon, Sjøforsvarets sambandsinspeksjon og Sjøforsvarets torpedoinspeksjon. I en innstilling om Forsvarets organisasjon fra Forsvarskommisjonen i 1949, blei det konkludert med at det ikke fantes store fordeler med å slå inspeksjonene sammen, da de drev utdanning i markant forskjellige våpenfagområder. Admiralstabens nyoppretta Utdanningsavdeling var mer positive til en samling, da de ville koordinasjonsarbeidet til Sjefen for Sjøforsvaret.

Integreringa mellom sensorene og våpna på båtene blei stadig videreutvikla, og med dette kom også et ønske om samlokalisering av skolene. Artilleriinspeksjonen foreslo i oktober 1951 å flytte radarskolen sammen med artilleriskolen på Langgrunn i Horten. Forarbeidet til St prp nr. 2 (1953) om ny organisering av forsvaret viste klart at Marinens hovedbase ville bli flytta fra Horten til Bergen. Også våpenskolene blei foreslått samla. Inspeksjonene i Sjøforsvaret var med i utredningene, men viste lite vilje til å legge våpenskolene til dën foreslåtte eiendommen på Mathopen i Bergen. Spesielt artilleriinspeksjonen og radarinspeksjonen var negative, da de stilte krav til lettere tilgang til åpne havområder i forbindelse med sine øvelser. I 1952 blei Madla ved Stavanger eller eventuelt Skipanes ved Fanafjorden foreslått som tilholdssteder for disse inspeksjonene.

Flere endringer blei gjennomført i organiseringa av inspeksjonene mens utredningsarbeidet foregikk. Maskinskolen og elektrikerskolen blei skilt ut fra Mineinspeksjon og samla under den nyoppretta Maskininspeksjonen. Asdic- og radarinspeksjonen blei delt i to, Mineinspeksjonen og Torpedoinspeksjonen blei sammenslått. Sambandsinpeksjonen blei omgjort til en rein skoleavdeling, Sambandsskolen. Inspeksjonene skulle på sikt endres, bli rene skoleavdelinger og underlegges Admiralstaben i Sjøforsvarets overkommando. Stortinget vedtok i 1953 at alle spesialskolene skulle samles på Haakonsvern, Sjøforsvarets nye hovedbase i Bergen. Haakonsvern orlogsstasjon med skoleanlegg blei bygga i åra som fulgte. I november 1961 iverksatte Sjøforsvarets overkommando omorganisering og flytting av skolene. Sjøforsvarets våpenskolesenter (SVSS) skulle være funksjonelt fra 1. januar 1962.

Samling under Sjøforsvarets våpenskolesenter rediger

Det nye våpenskolesenteret hadde følgende organisasjon: ledelse med Sjef og nestkommanderende, ABCD-skolen, Artilleriskolen, Asdicskolen, Radarskolen, Sambandsskolen, Taktikkskolen, Torpedo/mineskolen og en administrasjonsavdeling. Inspeksjonsvirksomheten blei overført til Sjøforsvarets overkommando.

Den nye skolebygningen blei oppført etter et minimumskrav og skulle kunne huse skolene og administrasjonen. Alle skolene skulle være funksjonsdyktige, med alt utstyr flytta fra deres tidligere lokasjoner til Haakonsvern, fra og med høsthalvåret 1962. Skolebyggets størrelse bød allerede på problemer da Militærpolitiskolen flytta inn høsten 1962. Også Administrasjonsskolen og Gymnastikkskolen blei underlagt SVSS.

Navnebytte rediger

I mai 1960 blei fire navn foreslått for det nye skolesenteret. Av disse blei Marinens våpenskole anbefalt av organisasjonsutvalget for det nye skolesenteret. Dette utvalget foreslo med dette at de ulike skolene skulle etableres som avdelinger under én skole, noe som møtte sterk motstand. Våpenskolene beholdt sin status og skolesenteret fikk navnet Marinens våpenskoler. Da Marinen og Kystartilleriet blei samla i Sjøforsvaret igjen i november 1960, bestemte Sjefen for Sjøforsvaret at senteret skulle omtales som Sjøforsvarets våpenskolesenter (SVSS).

Under tjenesten i Storbritannia under andre verdenskrig, satte britene betegnelsen H.Nor.M.S., His Norwegian Majesty's Ship på de norske fartøyene. Da krigen tok slutt videreførte man denne praksisen, bare at det blei hetende KNM, Kongelige Norske Marine. Også dette med å gi baser på land fartøynavn tok nordmennene med seg til Norge. I 1955 hadde rekruttskolen på Madla fått navnet KNM Harald Haarfagre, og i 1964 ville man også la Sjøforsvarets våpenskolesenter få et lignende navn. Ønsket om å gi skolesenteret navnet KNM Tordenskjold hadde sitt utspring fra de årlige dansk-norske MTB-øvelsene No Dame (Norwegian Danish Maritime Exercise). Danskene gav nordmennene fyrstikkesker som avbilda admiral Tordenskjold og viste til denne taktikerens tilhørighet til den danske marineflåten. Gustav Adolf Steimler, som hadde vært skvadronsjef og MTB-inspektør, hadde lagt merke til denne ertinga, og da han blei nestkommanderende ved våpenskolesenteret og med skolesjef Leif Lunds støtte, foreslo han overfor viseadmiral Aimar Sørensen, Sjefen for Sjøforsvaret, at SVSS skulle bytte navn til KNM Tordenskjold. Sørensen støtta forslaget. Stabssjefen for Admiralstaben var historiker, og mente at skrivemåten burde være Tordenskiold, en påpekning Sørensen overså da han mente det burde skrives på norsk. 9. juli 1964 godkjente Forsvarsdepartementet navnebyttet.

Skoler rediger

Våpenskoler rediger

Artilleriskolen rediger

Havari- og ABC-vernskolen rediger

Radarskolen rediger

Sambandsskolen rediger

Sambandskolen (SBS) tilhører førkrigsskolene, og ble egentlig opprettet så tidlig som i 1914, da Marinens Signalskole ble vedtatt etablert sammen med Marinens Skyteskole under navnet Marinens Skyte- og Signalskole. Først 1. juli 1934 ble Sjøforsvarets Signalskole etablert som selvstendig skole i Horten. 1. juni 1946 ble SJøforsvarets sambandsinspeksjon (SSI) med Sambandskolen etablert i Horten. Ved skillet mellom Marinen og Kystartilleriet i 1949, ble navnet Marinens Sambandsinspeksjon (MSI). I 1953 vedtok Stortinget at inspeksjonsvirksomheten ved MSI skulle overføres til Sjøforsvarets overkommando/Admiralstaben, og den gjenværende skolen fikk navnet Marinens sambandsskole (MSBS) 1. september 1953. 1. desember 1960 skiftet forsvasgrenen navn til Sjøforsvaret igjen etter sammenslåingen med Kystartilleriet, og 1. januar 1962 ble så Sjøforsvarets sambandsskole (SBS) etablert ved Sjøforsvarets våpenskolesenter på Haakonsvern.[1]

Sonarskolen rediger

Taktikkskolen rediger

Torpedo/Mineskolen rediger

Andre skoler rediger

Sjøforsvarets administrasjonsskole rediger

Sjøforsvarets gymnastikkskole rediger

Sjøforsvarets militærpolitiskole rediger

Omorganisering av våpenskolene rediger

Overvannsvåpenskolen rediger

Undervannsvåpenskolen rediger

Ny omorganisering rediger

Skole for maritime operasjoner rediger

http://www.oslomilsamfund.no/oms_arkiv/2010/2010-11-22-Bruun-Hanssen.html[død lenke]

Avdeling for maritim krigføring rediger
Avdeling for sambands- og informasjonssystemer rediger
Avdeling for elektronisk krigføring og etterretning rediger
Avdeling for Taktikkutvikling rediger

Skole for våpenteknikk rediger

Avdeling for overvannsvåpen rediger
Avdeling for overvanns sensor og system rediger
Avdeling for Explosive Ordance Disposal og Ammunisjon rediger
Avdeling for undervannsvåpen og sensor rediger
Avdeling for trenersystemer rediger
Avdeling for informasjons- og kommunikasjonsteknologi rediger

Skole for skipsteknikk og sikkerhet rediger

Stridsskolen for kyst- og amfibieoperasjoner rediger

https://web.archive.org/web/20051102133515/http://www.mil.no/sjo/knmt/start/avdelinger/sska/

Dykker og froskemannsskolen rediger

Skole for fysisk fostring rediger

Sentrene rediger

 • Dykker- og froskemannssenteret
 • Sjøforsvarets sikkerhetssenter
 • Taktikksenteret
 • Sjøforsvarets idretts- og treningssenter

Sjefer KNM Tordenskjold rediger

 • Odd Wivestad, kommandørkaptein, 3. januar 1962 – 12. september 1962
 • Leif Henrik Rosenvold Lund, kommandør, 12. september 1962 – 1. september 1968
 • Sjur Normann Østervold, kommandør, 1. september 1968 – 21. februar 1972
 • Øivind Schau, kommandør, 21. februar 1972 – 1. mai 1974
 • Otto Almrost, kommandør I, 6. mai 1974 – 1. november 1977
 • Roy Petter Breivik, kommandør (seinere viseadmiral), 1. november 1977- 1. mai 1980
 • Alf Richard Danielsen, kommandør I, 1. mai 1980 – 1. november 1982
 • Rolf Eilhardt Pedersen, kommandør I (seinere viseadmiral), 1. november 1982 – 1. juli1983
 • Marquard Otto Orning, kommandør I (seinere kontreadmiral), 1. juli 1983 – 1. desember 1984
 • Rolf Egil Andreassen, kommandør I, 1. desember 1984 – 1. august 1987
 • Bjørnar Johan Kibsgaard, kommandør I (seinere viseadmiral), 1. august 1987 – 26. juni 1989
 • Reidar Skarlo, kommandør I, 1. juli 1989 – 1. mars 1996
 • Ivar Steinsland, flaggkommandør, 28. februar 1996 – 30. august 2001
 • Jan Eirik Finseth, flaggkommandør, 1. september 2001 – 21. april 2002
 • Atle Torbjørn Karlsvik, flaggkommandør, 1. september 2002 –
 • Edvard Winther Johansen, kommandør, 2007-2012
 • Paal Svendsen, kommandør, 07.06.2012 -

Referanser rediger

 1. ^ Garvik, Øyvind (2004). KNM Tordenskjold 1964-2004. Sjømilitære Samfund ved Norskk Tidskrift for Sjøvesen. s. 29. ISBN 82-92217-15-0. 

Eksterne lenker rediger