Junia

kristen kvinnelig apostel

Junia (gresk: Ιουνια) var en kristen apostel100-tallet som var høyt ansett og fikk ros av apostelen Paulus, og hun er den eneste kvinnelige apostel som er nevnt i Det nye testamente.[1][2] Junia har ingen navndag.

Andronikos, Athanasius og Junia (til høyre)

Paulus omtalte den kvinnelige apostelen i sitt første brev til romerne. Her presenterer han en lang liste av mennesker han hilser: «Hils Maria som har arbeidet så mye for dere. Hils Andronikos og Junia, mine landsmenn, som har sittet i fengsel sammen med meg. De har et godt navn blant apostlene og kom til tro på Kristus før meg.» (Rom. 16.6)[3]

I mange bibeloversettelsergjennom tidene ble Junia omtalt som en mann med navnet Junias ettersom apostelen hadde en autoritetsposisjon som Jesus’ første tilhengere. Da det ble antatt at bare menn var apostler, antok flere bibeloversettere at Paulus henviste til en mann og lagde en mannlig form av navnet, Junias fram for Junia som den opprinnelige gammelgreske teksten til Paulus viste til.[2] Et argument i mot kvinnelige prester var henvisningen til at alle apostlene var menn, men bibelforskning med kvinneperspektiv som begynte på 1970-tallet har påvist at apostelen Junias var kvinnen Junia. Også i norske biblene på 1900-tallet ble hun kalt som Junias og ble ikke kvinne igjen før i 1998.[2]

Junia, kvinnelig apostelRediger

I Paulus’ brev til romerne 16.6 skrev apostelen Paulus at Andronikos og Junia har «et godt navn blant apostlene». Paulus legger til at de begge ble kristne før han selv ble det.

Navnformen Junias er den mannlige formen av Junia, men det finnes et stort antall kildeskrifter som vitner om at Junia uten tvil var en kvinne.[4][5]

Det har ikke vært mulig å belegge i den gresk-romerske litteraturen eller innskriftsmaterialet at Junia skulle ha vært mann.[6] Kirkefaderen Johannes Khrysostomos (ca 347-407) skrev: «Ja, hvor stor måtte ikke klokskapen hos denne kvinnen ha vært som til og med ble ansett som verdig tittelen apostel.»[7]

Junia og Andronikos blir ansett som gift med hverandre,[8] men Junia har blitt ansett som apostel i kraft av seg selv.[5][9]

I henhold til tradisjonen kunne Junia og Andronikos lege sykdommer, drive ut demoner og utføre mirakler.[10] Junia hørte til de jøder som var både tidligkristne, nyomvendte jøder, men også med røtter i den hellenistiske tradisjonen (se også artikkelen Hellenistisk jødedom).[11][12] Trolig var Junia en av de tidligkristne jøder som ble direkte tilhenger av Jesus Kristus og av den nye lære.[13]

Junia var et godt likt navn blant datidens aristokrati.[5] Det hadde vært skikk i de hellenistiske jødiske familiene å gi sine døtre latinske navn som Junia, Priscilla, Claudia og sine sønner greske navn som Stefanos, Nikodemos, Filippos eller Andronikos. .[14] Rundt 75 prosent av de 517 navn som er funnet i de seks jødiske katakombene i antikkens Roma var greske.[15] Bakteppet for den senere konflikten mellom tradisjonell jødedom og urbane jødiske sekter begynte blant annet med Antiokos IV Epifanes som var konge av det hellenistiske Selevkideriket fram til 164 f.Kr. Han begynte en stor omorganisering av Jerusalem. Mange jøder var blitt påvirket av greskspråklig kultur og ble helleniserte.[16] En reaksjon på Antiokos’ hellenisering brøt ut i Palestina i år 167 f.Kr. i form av makkabeernes opprør. Junia tilhørte den tidlige kristne kirkens apostler og var med på å bygge opp de tidligste kristne forsamlingene i det første hundreåret etter Kristus’ død. Hun ble høyaktet blant de tidlige kristne som en kvinne av høy anseelse.[17]

Junia som mannRediger

At Junia var kvinne, har sjelden blitt bestridt blant forskere og teologer. Den første fremstillingen av Junia som mann, ved den mannlige navnformen Junias, kommer fra Aegidius av Roma (ca 1243-1316), og da uten noen forklaring. Det finnes forskere som betrakter dette som et utslag av ortodoksiens fordommer mot kvinnelige predikanter og lærere.[18] Selv Jacques Lefèvre d'Étaples betegnet henne i 1512 som mann, til tross for at han hadde tilgang til den kvinnelige navnformen.[19] I fortsettelsen fram til moderne tid ble Junia som regel skrevet som Junias. Det har blant sin årsak i at de gamle greske tekstene benyttet majuskel (store bokstaver) i motsetningen til senere teksters minuskel (små bokstaver). Skillet mellom mann- og kvinnenavn var avhengig av hvor aksenten ble satt. I de gamle tekstene med majuskler ble det ikke benyttet aksent. Av de 39 moderne bibelutgavene som ble produsert siden Erasmus (1516) har aksenten indikert mannsnavn.[20]

Grammatisk tvist: blant eller hosRediger

Denne frasen, «et godt navn blant apostlene», har blitt lest på to måter, som framstående («et godt navn blant apostlene») eller som vel ansette («høyt ansette hos apostlene»).[21] Samtlige kirkefedre fra den tidlige kristne kirken (omkring år 100-300) som har kommentert teksten tolket det som om disse to personene var vel ansatte som apostlene.[22] Meningen i «høyt ansette blant apostlene» er gjengitt i en del oversettelser som «et godt navn blant apostlene», noe som kan antyde at paret ikke var apostler, men var høyt ansette/hadde et godt navn hos apostlene ved at de hadde «et godt navn» blant dem. En del forskere på Det nye testamente betrakter den greske frasen episêmos en + dativ (bokstavelig «kjent blant») ikke automatisk krever at den kjente personen er et medlem av en gruppe hvor personen er kjent. Et velkjent eksempel på denne grammatikalske konstruksjonen er funnet i Evripides' Hippolytus 101:3 hvor gudinnen Afrodite er «kjent (episêmos) blant de dødelige», men åpenbart er ikke inkludert som selv å være blant de dødelige.[23] Av denne grunn har en del bibelversjoner oversatt den greske teksten som “velkjente for” i motsetning til andre versjoner som oversatt som «framstående hos». Det har gitt grunnlag hos enkelte å innrømme at Junia var en kvinne, men samtidig holde henne utenfor rekken av apostlene.[24]

Frasen episêmos en er markert fet kursiv i den følgende sammenligningen av oversettelsene av Paulus’ brev til romerne 16.6:

 • Gresk: «ασπασασθε ανδρονικον και ιουνιαν, τους συγγενεις μου και συναιχμαλωτους μου, οιτινες εισιν επισημοι εν τοις αποστολοις,...»
 • Vulgata: «salutate Andronicum et Iuniam, cognatos et concaptivos meos, qui sunt nobiles in apostolis,...»
 • KJV: «Salute Andronicus and Junia, my kinsmen, and my fellow-prisoners, who are of note among the apostles,...»
 • New Revised Standard Version (NRSV): «Greet Andronicus and Junia, my relatives who were in prison with me; they are prominent among the apostles,...»
 • English Standard Version (ESV): «Greet Andronicus and Junia, my kinsmen and my fellow prisoners. They are well known to the apostles,...»
 • Norsk bibeloversettelse 1930: «Hils Andronikus og Junias, mine frender og mine medfanger, de som har et godt navn blandt apostlene,...»
 • Norsk bibeloversettelse 1978/1985: «Hils Andronikus og Junias, mine landsmenn, som har sittet i fengsel sammen med meg. De har et godt navn blant apostlene,...»
 • Norsk bibeleoversettelse 2011: «Hils Andronikos og Junia, mine landsmenn, som har sittet i fengsel sammen med meg. De har et godt navn blant apostlene...»

De norske oversettelsene har ikke endret seg på dette punktet, bortsett fra at navnet er blitt korrigert fra hankjønnsformen Junias til hunkjønnsformen Junia.

ReferanserRediger

 1. ^ Finlan, Stephen (2008): The Apostle Paul and The Pauline Tradition. Liturgical Press. ISBN 978-0-8146-5271-8, s. 134
 2. ^ a b c Haslie, Anita: «Apostelen som skiftet kjønn»[død lenke], Forskning.no 26. mars 2013
 3. ^ Nettbibelen: Paulus’ brev til romerne 16.6
 4. ^ Elliott, Keith & Moir, Ian (2000 ): Manuscripts and the Text of the New Testament: An Introduction, s. 66. Sitat: «GNB and REB also note the alternatives Junia'/'Junias' at Romans 16:7. The difference between the genders in the Greek depends on the accents and, as early manuscripts were written without accents, ...»
 5. ^ a b c Hammer, T. (2009): «Wealthy Widows and Female Apostles: The Economic and Social Status of Women in Early Roman Christianity» i: Dunn, G.D.; Luckensmeyer, D. & Cross, L. (red.): Prayer and Spirituality in the Early Church: Poverty and Riches, 5, Strathfield: Paulist Press, s. 65-74.
 6. ^ Dieter Mitternacht & Anders Runesson (2006), s. 135
 7. ^ Hom. Rom. 31.2; oversatt etter Olsson 2005
 8. ^ Deres forhold er noe uklart. Ettersom de blir nevnt sammen er det antatt at de var ektefeller, men det er en mulighet at de var søsken
 9. ^ Jacobs, H.E. : «Andronicus» i: International Standard Bible Encyclopedia: A-D, s. 123 Geoffrey W. Bromiley -1939 revised 1979 «are referred to as «of note among the apostles,» this may be interpreted either as designating the high esteem in which they were held by the Twelve, or as reckoning them in the number of the Twelve, or as reckoning them in the number of apostles. The latter is the sense, if «apostle» be understood here in the more general meaning, used in Acts 14: 14 of Barnabas, in 2 Cor. 8:23 of Titus, in Phil. 2:25 of Epaphroditus,.»
 10. ^ Velimirovic, Nikolai (1985): The Prologue from Ochrid, Birmingham: Lazarica Press, 4. utg. Web: 7. jan 2010: «The Holy Apostle Andronicus». Serbian Orthodox Church. The Holy Apostle Andronicus
 11. ^ Belleville, Linda (2005): «Iounian...episamoi en tois apostolois: A Re-examination of Romans 16.7 in Light of Primary Source Materials». New Testament Studies, 51, s 231-249. doi:10.1017/S0028688505000135. 51
 12. ^ Epp, Eldon (2005): Junia, the First Woman Apostle. Augsburg Fortress. ISBN 0-8006-3771-2
 13. ^ Hengel, M. (1979): Acts and the History of Earliest Christianity. overs. J. Bowden. London: SCM Press. ISBN 978-1-59244-190-7. s. 107-108.
 14. ^ Leon, Harry J. [1960] (1995): The Jews of Ancient Rome. Peabody, MA: Hendrickson, s. 94.
 15. ^ Leon, Harry J. (1928): «Names of the Jews of Ancient Rome» i: Transactions and Proceedings of the American Philological Association, Vol. 59, s. 205-224. Web: 7 Jan 2009 «Names of the Jews of Ancient Rome»
 16. ^ Linders, Tullia (2003): «Vem är vem i antikens Grekland och i Romarriket», Stockholm, ISBN 91-518-4254-8, s. 26.
 17. ^ Gillman, F. (1992): Women Who Knew Paul. Collegeville MN: Liturgical Press. ISBN 978-0-8146-5674-7, s. 68.
 18. ^ Pederson, Rena (2006): The Lost Apostle: Searching for the Truth About Junia, Jossey-Bass, s. 8, 128-130
 19. ^ Epp, Eldon (2005): Junia, the First Woman Apostle. Augsburg Fortress, ISBN 0-8006-3771-2
 20. ^ Dieter Mitternacht & Anders Runesson (2006), s. 135f
 21. ^ Svenska Folkbibeln 2000: «högt ansedda som apostlar»
 22. ^ Mitternacht, Dieter & Runesson, Anders (2006): Jesus och de första Kristna, ISBN 97891-526-4721-9, s. 136
 23. ^ Segal, Charles (1993 ): Euripides and the Poetics of Sorrow, s. 124. Sitat: «Aphrodite has a temple at the city's summit and a statue before the house, in the presence of which she is declared «conspicuous» (episêmos) among mortals (101-3).»
 24. ^ Burer, Michael, & Wallace, Daniel B. (2001): "«Was Junia Really an Apostle? A Re-Examination of Rom 16.7», New Testament Studies 47, s. 76-91

Eksterne lenkerRediger