Interkommunalt arkiv

Interkommunalt arkiv er selvstendige interkommunale selskaper som yter ulike arkivrelaterte tjenester for sine eiere. Navnene blir vanligvis forkortet IKA og som oftest etterfulgt av navnet på fylket institusjonen dekker (eks. IKA Rogaland, IKA Vest-Agder) Interkommunale arkiver er som regel organisert etter lov om interkommunale selskaper eller etter kommuneloven. Et IKA kan dekke et eller flere fylker, og bortsett fra Akershus fins det IKA-er som dekker alle landets fylker.

IKA har vanligvis to hovedoppgaver: rådgivning innen moderne arkivdanning for eiere, og depotoppgaver. Rådgivningstjenesten dekker de fleste aspekter ved moderne arkivdanning, så som arkivplanlegging og innkjøp og konfigurering av sak/arkivsystemer. Arkivplanlegging omfatter blant annet utarbeidelse av lokalt regelverk, rutiner, registrering av arkivenes innhold og oppbygging og dokumentering av elektroniske arkivsystemer. Depotoppgaver innebærer blant annet mottak, kontroll og oppbevaring av eldre/avsluttede arkiver, tilgjengeliggjøring og formidling fra arkivene. De fleste IKA'er tilbyr depottjenester både for arkiver produsert i papirformat og arkiver produsert i elektronisk form. Etter hvert som fullelektroniske saksarkiver innføres i kommunene vil det bli større behov for spesialkompetanse for å ta vare på og tilgjengeliggjøre digitalt arkivmateriale, og slik kompetanse kan ikke bygges opp i alle små kommuner i landet. Interkommunale arkiv har en sentral rolle i oppbygging av slik kompetanse.

IKA sin økonomi er i hovedsak bygget opp rundt årlige bidrag fra samtlige eiere, ofte beregnet ut fra innbyggertall i kommunene. Representantskapet er etter lov om interkommunale selskaper IKAs høyeste myndighet. Her deltar alle eierkommunene. Representantskapet velger et styre som har ansvaret for den daglige driften i selskapet.

Selv om IKA er selvstendige selskaper er de kjent for sitt faglige samarbeid på alle fagområder. Helt siden opprettelsen av de første IKA'en har de gjennom formelt og uformelt samarbeid utviklet høy kompetanse innen sine fagfelt. Formelle samarbeid inkluderer arkivplan.no, tidsskriftet Arkheion og tyngre faglige prosjektsamarbeid.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger