Individuell opplæringsplan

Sitat(...) For elevar som får spesialundervisning, skal det utarbeidast individuell opplæringsplan (...)Sitat
– Opplæringslova § 5-5

Individuell opplæringsplan (IOP) er en tilrettelagt læreplan for skoleelever som har rett til spesialundervisning. Opplæringslova pålegger skolene å utarbeide IOP for elever som får spesialundervisning.

Ansvaret for utarbeidelsen av IOPer ligger hos skolenes rektor. Planen kan være omfattende og skal utarbeides i samarbeid mellom skolen (lærer), foresatte og eleven selv. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), sosiallærer, rådgiver og andre som følger eleven tett kan også bidra i planens utvikling. Den individuelle opplæringslæreplanen skal stå i samsvar med skolens og klassens undervisningsplaner.

Stortingsmelding 14 (1997–98) knytter arbeidet med den individuelle opplæringsplanen til foreldremedvirkning i grunnskolen.

UtformingRediger

Det er utarbeidet en rekke maler og retnignslinjer for utarbeidelse av de individuelle opplæringsplanene. Slike maler og retningslinjer vil styre arbeidet og kan bidra til å kvalitetssikre produktet. Det fremkommer i Opplæringslova at en individuell opplæringsplan skal inneholde mål, innhold og hvordan opplæringen skal drives.

I en pedagogisk kartlegging av eleven bør det fokuseres på elevens sterke sider, forutsetninger og muligheter for læring, samt etablerte kunnskaper og ferdigheter. Dette gir et utgangspunkt for valg av utviklings- og læringsområder, samt de langsiktige mål.

I planens mål bør spesifiseres for ferdigheter og arbeidsmetoder, samt faglig, sosial og personlig utvikling. Planen kan deles i perioder, gjerne halvårsplaner med fokus på innhold, arbeidsmetode, lærestoff/læremidler. En god plan inneholder også gjerne en oversikt over hvordan undervisningen skal organiseres, med tanke på hvor mye som skal være gruppearbeid, individuelt arbeid eller klasseromsundervisning. Bruk av spesialpedagoger, assistenter eller andre som skal øremerkes eleven skal også beskrives.

EvalueringRediger

I tillegg skal det komme frem når og hvordan planen skal evalueres. I forbindelse med evalueringen er det vanlig at det utarbeides en rapport med oversikt over den undervisningen eleven har fått, og en vurdering av den elevens utvikling. En slik rapport må inneholde en vurdering av måloppnåelse og hva som bør endres for å få en stadig bedre læringssituasjon.

Foresatte og elevens selv bør være aktive deltakere i en slik evaluering.

Se ogsåRediger