Hydroksyl

funksjonell gruppe

Hydroksyl kan bety enten et hydroksylradikal – OH· – eller en hydroksylgruppe. Sistnevnte forekommer først og fremst i organisk kjemi, hvor den er typisk for alkoholer, men finnes også i andre forbindelser som karboksylsyrer og karbohydrater. Også i en del uorganiske stoffer, som oksosyrene svovelsyre, fosforsyre og salpetersyre finner vi hydroksylgrupper. Hydroksylgruppas egenskaper er svært avhengig av hvilke atomer og atomgrupper som sitter i nabostilling. I alkoholer er den praktisk talt nøytral, i karboksylsyrer svakt sur, mens den i de tre nevnte uorganiske syrene er sterkt sur.

Tidligere ble ionet OH- kalt hydroksylion, men navnet bør unngås i denne sammenheng for å unngå sammenblanding med hydroksylgruppa som behandles her. Riktig navn på dette ionet er hydroksid, som også brukes som en fellesbetegnelse på ioneforbindelser som inneholder dette ionet. Disse er uten unntak basiske.

Sammenstillingen OH i en kjemisk formel gir altså ikke uten videre, som mange synes å tro, noen informasjon om stoffets egenskaper: NaOH (ioneforbindelsen natriumhydroksid) er en sterk base, CH3OH (alkoholen metanol) er nøytral, mens CH3COOH (eddiksyre) er sur.

Hydroksyler forekommer også i luften. Når ultrafiolett lys fra solen treffer fuktighet i luften kan vannmolekylene i luften splittes. H₂0 blir til H+ og OH-. Disse komponentene kalles hydroksyler eller frie radikaler. Hydroksylene er reaktive og reagerer med andre molekyler og partikler i luften. Hydroksylene binder seg til andre molekyler og "river dem fra hverandre". Hydroksyler vil kunne nøytralisere kjemiske forbindelser (VOC), bakterier, virus, mugg og komponenter som forårsaker lukt.

Hydroksyler brukes også i luftrensere. På grunn av den rensende egenskapen hydroksyler har på virus, bakterier og mugg brukes hydroksyler ofte i luftrensere. Hydroksylene produseres ved at det er en lampe med UV-lys inne i luftrenseren. Vannmolekylene i luften splttes og blåses ut sammen med den rene luften. Hydroksylene vil deretter sveve rundt i luften og rense luften for skadelige partikler på samme måte som hydroksylene gjør det i atmosfæren.

Kilder

rediger