Åpne hovedmenyen

Havrettsminister Denne tittelen eksisterte fra 1974 til 1978. Jens Evensen var Norges eneste og første havrettsminister. Evensen ble også leder av det nyopprettede Havrettssekretariatet, en stilling han hadde frem til 1. januar 1979. Som havrettsminister ble han en nøkkelperson – nasjonalt så vel som internasjonalt – i utformingen av den nye havretten i FNs tredje havrettskonferanse (1973–82). I forberedelsene til denne konferansen var han norsk delegasjonsleder og visepresident for FNs Komité for fredelig utnyttelse av havbunnen utenfor nasjonal jurisdiksjon (1968–73). Fra 1973 til 1982 ledet han den norske delegasjonen og var samtidig konferansens visepresident. Som leder av den såkalte “Evensen-gruppen” bidrog han sterkt til utformingen av den endelige konvensjonsteksten når det gjaldt 200 mils økonomiske soner, kontinentalsokkelregimet og tiltak for å forebygge havforurensning. Gruppen maktet derimot ikke å få til enighet om regimet for høsting av mineraler fra dyphavsbunnen. Her ble Evensen beskyldt for å løpe utviklingslandenes ærend og ofre industrilandenes interesser på idealismens alter. (http://www.snl.no/.nbl_biografi/Jens_Evensen/utdypning)