Gylden kopi-løsning

type informasjonssystem beregnet på å sikre kvaliteten på data som deles av flere applikasjoner, sammenlignet med masterdatabehandling

Gylden kopi-løsning er en betegnelse for systemer som har til hensikt å ivareta kvaliteten på data som deles av flere applikasjoner, for eksempel person- og adresseinformasjon. Navnet henspiller på at nettopp denne kopien av dataene, som kan være distribuert flere steder, er en kopi med god kvalitet. Dette slik at klienter til løsningen med sikkerhet kan kopiere data fra dette registeret når det er viktig å få oppdaterte og korrekte data. Golden copy er et relativt nytt begrep innen IT.[når?] Det har sitt utspring i en presisering av begrepet grunndataforvaltning.

Mange lager golden Copy-løsninger, mens de tror at de lager grunndataforvaltnings-løsninger.

Bakgrunn rediger

Presiseringen, eller utskillelsen av golden copy-løsninger fra grunndataforvaltnings-løsninger skyldes to forhold:

  1. En grunndataforvaltnings-løsning er mye mer enn å vedlikeholde en "golden copy" av alle data.
  2. En golden copy-løsning går grundigere til verks mht å forbedre datakvaliteten.

En grunndataforvaltnings-løsning kan gjerne ha en eller flere golden copy-løsninger som delkomponenter.

Funksjon rediger

Den viktigste funksjonen til golden copy-løsninger er altså å vedlikeholde datakvalitet for det aktuelle domenet. Behovet for denne typen løsninger har vokst frem på grunn av kompleksiteten i det å sikre god datakvalitet over tid. Dette innebærer ikke bare, slik tilfellet er i enkle datavask løsninger, å standardisere og deduplisere data, men å sikre alle sider ved datakvaliteten. Inkludert å kontrollere at dataene er up to date, komplette og konsistente.

For å få dette til, må det en mer helhetlig og strukturert tilnærming til håndteringen av datakvalitet. Dette omfatter å ha tilsyn til data som har (eller kan ha) gått ut på dato, verifisering av nye og eksisterende data, berikelse med manglende informasjon, etc...

En golden copy-løsning er altså, i motsetning til mer lavnivå datakvalitetsverktøy, mer et administrasjonsverktøy for å sikre at nødvendig vask har blitt utført. Løsningen har gjerne egne grensesnitt for såkalte SME'er (Subject Matter Experts) til å vedlikeholde data manuelt og for å overvåke hel og halvautomatiserte datakvalitetsprosesser.

Eksterne referansedata rediger

Det er vanlig å bruke eksternt kildemateriale fra pålitelige kilder til å oppdatere informasjon med nyere informasjon. Dette er spesielt vanlig ved bruk av store kontakt- eller kunde-registre, hvor man for eksempel kan benytte data fra flere, eksterne leverandører.

En golden copy-løsning har gjerne innebygd egne mekanismer for datarevisjon, slik at evt inkonsistenser kan eksponeres og rettes opp.