Grønlands hjemmestyre

Grønlands politiske forvaltning

Grønlands hjemmestyre er den politiske forvaltningen av Grønland.

Hjemmestyreordningen rediger

Hjemmestyreordningen er en forvaltningsmodell som Danmark har både på Grønland og Færøyene og Finland på Åland. Den innebærer at Grønland har egen lovgivende og forvaltningsmessig myndighet på alle samfunnsmessige områder, unntatt politi, rettsvesen, utenrikspolitikk og det militære.

Grønland har hatt hjemmestyre siden 1. mai 1979, da Lov om Grønlands hjemmestyre trådte i kraft, etter en folkeavstemning. Av hjemmestyreloven fremgår det at Grønland har en særstilling:

 I erkendelse af den særstilling, som Grønland i national, kulturel og geografisk henseende indtager inden for riget...

§ 1. Grønland udgør et særligt folkesamfund inden for det danske rige... 

Lov om Grønlands hjemmestyre

Før hjemmestyreordningen rediger

I 1953 endret Grønland status fra å være en koloni under Danmark, til å være likestilt med danske borgere. Men, også tidligere har det vært en gradvis økning av Grønlands medbestemmelsesrett.

Fra 1860 etablerte Danmark Forstanderskap i alle koloniområder. Dette ga Grønland medbestemmelsesrett i samfunnsutviklingen. Disse var en slags «fattigkasse», som hjalp de fattigste, og de som hadde kommet opp i økonomiske problemer. De hadde også en begrenset politimyndighet.

I 1911 ble forstanderskapene oppløst, og erstattet med to Landsråd; et for Sydgrønland og et for Nordgrønland. Samtidig ble kommunerådene opprettet. Landsrådene var både rådgivende organer overfor danske myndigheter og behandlet selv enkeltsaker som ble oversendt dem fra Danmark. Landsrådene hadde også myndighet til å foreslå nye lover for landsdelen de representerte.

Fra 1925 ble det etablert sysselråd, med representanter fra både Danmark og Grønland. Dette var et samarbeid mellom danske embedsmenn og grønlandske kommunerådsformenn.

I 1951 fikk Grønland endelig sin første enhetlige forsamling, da de to landsrådene ble slått sammen til ett; Grønlands Landsting. Landstinget er forløperen til dagens Hjemmestyre, og fungerte helt til 1979 da Hjemmestyret ble etablert.

Landstinget og Landsstyret rediger

Grønlands hjemmestyre består av Grønlands Landsting, som er en folkevalgt forsamling (parlament), og Grønlands Landsstyre (regjering), som er politisk ansvarlig for hjemmestyrets daglige drift. Landsstyret har også en rekke direktorater under seg.

Et mulig framtidig selvstyre rediger

Hjemmestyret er i en prosess for å oppnå selvstyre innenfor det danske riksfellesskapet. Grønlands Landsstyre besluttet ved årsskiftet 1999-2000 å nedsette en selvstyrekommission; Selvstyrekommissionen. Bakgrunnen var den utviklingen som hadde skjedd siden hjemmestyret blev innført i 1979, der man så at stadig flere saksområder ble overtatt av hjemmestyret, samtidig med at Grønlands forhold til omverdenen har endret seg. En slik endring er f.eks. Danmarks medlemskap i EU, der Danmark i stigende grad overfører kompetanse til EU. Samtidig foregår det i verden en generell globaliseringsprosess, som krever at Grønland selvstendig kan ivareta sine interesser. På den bakgrunnen fant det daværende Landsstyret det nødvendig å iverksette et arbeide for å klarlegge Grønlands fremtidige stilling innenfor riksfellesskapet.

En annen viktig oppgave var dessuten å beskrive hjemmestyrets nåværende forfatningsrettslige stilling, samt å utarbeide et grunnlag for å utvikle Grønlands selvstendighet innenfor riksfellesskapets rammer.

Kommisjonen leverte sin rapport 11. april 2003, der den foreslo en ”Partnerskapstraktat mellom Grønland og Danmark om Grønlands selvbestemmelsesrett”. Dette skulle signalisere at det også i fremtiden var ønskelig med et godt og tett forhold mellom riksfellesskapets parter, og at forholdet skulle baseres på oppfattelsen av likeverdige parter, som gjensidig respekterer hverandre. Det er Selvstyrekommissionen oppfattelse at selvstyre så langt det er mulig bør være basert på en selvbærende økonomi, der Danmarks tilskudd til Grønland på sikt reduseres vesentlig. Derfor var det viktig i fremtiden å fokusere på den samlede økonomi i samfunnet, ikke minst Grønlands handel med utlandet.

Rapporten ble behandlet i Grønlands Landsting, og det ble utarbeidet et mandat for forhandling med den danske regjeringen. Forhandlingene resulterte i at Grønlands landstyreformann, Hans Enoksen, og den danske statsminister, Anders Fogh Rasmussen, den 21. juni 2004, på 25-årsdagen for innføring av hjemmestyre i Grønland, underskrev en fullmakt for en grønlandsk-dansk Fælleskommission for Selvstyre. Hovedoppgaven for kommisjonen er, med utgangspunkt i Grønlands nåværende forfatningsmessige plassering, og i overensstemmelse med det grønlandske folks selvbestemmelsesrett i henhold til folkeretten, å foreslå hvordan de grønlandske myndigheter kan overta ytterligere kompetanse og ansvar, der dette er forfatningsmessig mulig.

Kommisjonen skal basere sitt arbeide på prinsippet om at det skal være overensstemmelse mellom rettigheter og plikter. Dessuten skal kommisjonen foreslå en nyordning vedrørende det økonomiske forholdet mellom Grønland og Danmark. Det fremgår videre av mandatet at det er opp til det grønlandske folk å avgjøre om Grønland ønsker selvstendighet.

Grønlandsk-dansk Selvstyrekommission ledes fra 2006 av Jonathan Motzfeldt.

Folketinget har de 4 grønlandske representantene etablert en samarbeidsgruppe som jobber for grønlandsk selvstendighet. Denne gruppen heter Den Nordatlantiske Gruppe.

Eksterne lenker rediger