Friområde

utendørs område avsatt til fri ferdsel

Friområde er i Norge et geografisk avgrenset areal som er regulert av kommunen (eller en ideell organisasjon) til friluftsliv i henhold til plan- og bygningsloven. Regulering til friområde brukes gjerne for å sikre allmennheten tilgang til attraktive arealer nær tettbebygde områder. Det gjelder spesielt områder som egner seg for badeliv, sportsfiske, lek og turgåing til fots og på ski. Arealene kan ligge på privat grunn, eller de kan være i offentlig eie, eller i eie av såkalt halvoffentlige organisasjoner, som for eksempel Oslofjordens Friluftsråd. Ikke sjelden er halvoffentlige organisasjoner tillagt offentligrettslig myndighet.

I mange tilfelle er friområder utstyrt med offentlige toaletter og tilrettelagt adkomst, f.eks. brygger for småbåter.

Færder er den kommunen i Norge som har størst del av sitt areal tilgjengelig som friområde.[trenger referanse]