Forvaltningspolitikk

Forvaltningspolitikk betegner politikkområdet som dreier seg om overordnede spørsmål knyttet til organisering, styring, ledelse og samarbeid innenfor den offentlig forvaltningen, inkludert felles administrative og tekniske løsninger. Offentlig sektor omfatter staten, fylkeskommunene og kommunene, men begrepet forvaltningspolitikk brukes oftest i tilknytning til statsforvaltningen.

Selv om forvaltningspolitikk skiller seg fra annen politikk ved at den er rettet innover mot det administrative apparatet, så er de overordnede målene forvaltningseksterne. Forvaltningspolitikken er et virkemiddel for å ivareta verdier som demokratisk politisk styring, rettssikkerhet i offentlig myndighetsutøvelse, og effektiv ressursbruk og måloppnåelse. Den er også tverrsektoriell, dvs. den gir allmenne retningslinjer for utforming av forvaltningen på tvers av departementssektorer.

Kjernen i forvaltningspolitikken er å fastlegge mål og videreutvikle virkemidler for en god forvaltning.

Perspektiver på forvaltningspolitikk

rediger

Det finnes et smalt og et bredt perspektiv på forvaltningspolitikk. Innenfor det første perspektivet ser man på forvaltningen som et redskap for å utøve sektorpolitikk og yte tjenester. Samtidig skal den sørge for at politikkutviklingen er samordnet og tjenesteytingen er tilpasset brukernes behov på tvers av tradisjonelle sektorgrenser. Et bredere perspektiv på forvaltningspolitikken ser også forvaltningen som en integrert del av et politisk system. Forvaltningens utforming blir da viktig også for å ivareta verdier som demokrati, deltakelse, åpenhet, tilgjengelighet, rettssikkerhet, partipolitisk nøytralitet og faglig uavhengighet. Forvaltningspolitikken skal aktivt bidra til å oppfylle og vedlikeholde disse verdiene.

I begge disse perspektivene vil det normalt være bred konsensus om mål som styrbarhet, effektivisering, deltakelse, åpenhet osv. Virkemidlene man bruker vil det også være enighet om, men kanskje med noe ulik vektlegging.

Forvaltningsmeldingen

rediger

Stortingsmelding nr 19 (2008–2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap handler om det som er felles for hele statsforvaltningen. Meldingen beskriver

  • fellestrekk og kjennetegn ved hvordan staten er organisert og fungerer (kapittel 2)
  • verdigrunnlaget for forvaltningen som springer ut fra de demokratiske og rettsstatlige tradisjonene vi står i; demokrati, rettssikkerhet, faglig integritet og effektivitet er definert som fire grunnleggende verdier (kapittel 3)
  • prinsipper og tiltak for å sikre en brukerrettet og åpen forvaltning, blant annet gjennom aktiv bruk av IKT (kapittel 4)
  • ulike organisasjonsformer som er brukt innenfor staten og hvilke prinsipper som bør ligge til grunn for organiseringen fremover (kapittel 5)
  • utfordringer som gjelder styring og samordning og ulike samordningsmekanismer som kan anvendes; særlig legges vekt på samordning og felles løsninger innen IKT (kapittel 6)
  • hvordan forvaltningen kan rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft, og gir ledere og medarbeidere ansvar og rom som fører til faglig utvikling og fornyelse av offentlig sektor (kapittel 7)

Kilder

rediger
Autoritetsdata