Finanstilsynet (Danmark)

Dansk direktorat

Finanstilsynet er en statlig myndighet som hører under Erhvervs- og Vækstministeriet, og som primært har til oppgave å føre tilsyn med finansielle virksomheter samt med verdipapirmarkedet i Danmark.

Finanstilsynet.

Finanstilsynet ble opprettet 1. januar 1988, da det daværende Tilsynet med Banker og Sparekasser ble slått sammen med Forsikringstilsynet.

Tilsynet med finansielle virksomheter omfatter banker, realkredittinstitusjonner, forsikringsselskaper, pensjonskasser, forsikringsmeglere, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, fondsmeglerselskaper og investeringsforeninger, mens tilsynet med verdipapirmarkedet omfatter tilsyn med Københavns Fondsbørs, verdipapirmeglervirksomheter, pengemarkedsmeglervirksomheter, clearingvirksomheter og verdipapirsentraler.

Finanstilsynet ledes av en direksjon på fire medlemmer. Direktøren står til ansvar overfor økonomi- og erhvervsministeren. Direktør er Henrik Bjerre-Nielsen.

Finanstilsynet har dessuten sekretariatsfunksjon for Det Finansielle Virksomhedsråd, Fondsrådet og Pensionsmarkedsrådet.

Eksterne lenkerRediger