Den norske kirkes lærenemnd

Den norske kirkes lærenemnd ble opprettet ved kongelig resolusjon 19. februar 1988. Lærenemnda er et selvstendig sakkyndig organ som etter anmodning gir uttalelse i saker som gjelder den evangelisk-lutherske lære (kirkeloven § 27).

Lærenemnda ble opprettet etter forslag fra et offentlig utvalg, det såkalte Læreutvalget, som la fram sin innstilling i 1985 (NOU 1985:21 Den norske kirken og læren). Formålet med opprettelsen av dette organet var å etablere en prosedyre for behandling av læresaker som «ivaretar det hensyn at kirken selv må få avgjøre spørsmål av teologisk art og karakter».

Læresak kan alltid reises av Kongen. Læresak mot prester og kateketer kan reises av biskopen i det bispedømme hvor vedkommende gjør tjeneste. I andre saker enn tjenestesaker og tilsettingssaker kan også Kirkemøtet anmode om uttalelse fra lærenemnda.

Lærenemnda har ingen forvaltningsmyndighet. Nemnda er ikke overordnet eller underlagt andre instanser i Den norske kirke. Den avgir uttalelse til den instansen som har forelagt saken. Det er opp til organer med relevant myndighet å følge opp lærenemndas uttalelse og eventuelt trekke forvaltningsmessige konsekvenser.

Lærenemnda har i alt 20 medlemmer og består av alle tjenestegjørende biskoper i Den norske kirke, tre teologisk sakkyndige oppnevnt av de tre teologiske fakulteter, to teologisk sakkyndige valgt av Kirkemøtet for inntil fire år og fire leke medlemmer valgt av Kirkemøtet for inntil fire år. Leder av lærenemnda er professor Torleiv Austad.