Den Særlige Klageret

Den Særlige Klageret er en dansk domstol som ble opprettet i 1939. Domstolen treffer avgjørelser i disiplinære saker vedrørende dommere og annet juridisk personale ansatt ved domstolene, herunder også ansatte på Færøyene og Grønland.

Konkret behandler Den Særlige Klageret anmodninger om gjenåpning av straffesaker, klager over dommere, andre domstolsjurister og sakkyndige rettsmedlemmers oppførsel under utøvelsen av deres embedsvirksomhet, kjæremål vedrørende utelukkelse av en forsvarer i en straffesak samt saker om avskjedigelse av dommere, om avskjedigelse og uansøkt forflyttelse av andre domstolsjurister og om avsettelse av medlemmer av Domstolsstyrelsens styre.

Den Særlige Klageret er sammensatt av en høyesterettsdommer, en landsdommer, en byrettsdommer, en advokat og en jurist. Klageretten er lokalisert i København.