De nasjonalsosialistiske bevegelser

De nasjonalsosialistiske bevegelser er en samlebetegnelse for flere konkretiseringer av den generiske term nasjonalsosialisme. Bevegelsene har oppstått ulike steder i ulike perioder og uttrykker også flertydigheten av begrepet nasjonalsosialisme. Selv om nasjonalsosialisme ofte brukes synonymt med nazisme, har mange bevegelser som har kalt seg nasjonalsosialistiske ingen tilknytning til nazismen.

  1. Nationalsozialer Verein, NSV (Nasjonalsosial forening, 1896–1903), et lite, tysk sentrum–venstre-parti som gikk inn for en syntese av ikke-marxistisk sosialisme, liberalisme og protestantisk kristendom.
  2. Det tsjekkiske nasjonalsosiale parti (eller Det tsjekkiske nasjonalsosialistiske parti), senere kjent under ulike navn, blant annet Det tsjekkoslovakiske nasjonalsosialistiske partiet ble grunnlagt i 1898 og var et moderat, liberalt nasjonalsosialistisk part. Fra 1997 har partiet igjen tatt navnet Det tsjekkiske nasjonalsosiale parti og er en etterkommer av partiet fra 1898. Partiets ideologi har aldri hatt noe til felles med den nazistiske ideologi eller noen tilknytning til nazistpartiet i Tyskland.
  3. Den østerrikske nasjonalsosialismen. Partiet Deutsche Arbeierpartei (DAP) i Østerrike-Ungarn ble stiftet 1904 i Trautenau for å bekjempe tsjekkisk innvandring, bl.a. fordi tsjekkiske arbeidere ble brukt som streikebrytere. I mai 1918 endret det navnet til Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei (DNSAP) og ble det første politiske parti navngitt med nasjonalsosialisme som senere kom til å øve innflytelse på den kommende tyske nazismen.
  4. Det (Sudet-)tyske nasjonalsosialistiske arbeiderparti i Tsjekkoslovakia sprang ut fra DAP som et resultat av bruddet med det østerriksk-ungarske riket.
  5. Det britiske National Socialist Party, dannet 1916 av utbrytere fra British Socialist Party; opprinnelig marxistisk (men støttet britenes deltagelse i krigen mot Tyskland), men ble etter hvert mer sosialdemokratisk og gikk inn i Labour.[1]
  6. Nazismen. Etter Adolf Hitlers maktperiode på 1930-tallet, og særlig etter den andre verdenskrig har begrepet nasjonalsosialisme nesten alltid blitt referert til nazisme, og spesielt til nazistpartiet så vel som senere oppblomstringer og strømninger som nynazismen.
  7. Fascismen i Italia. Noen bruker begrepet nasjonalsosialisme til å betegne fascisme helt generelt, men vitenskapsfolk og akademikere ser i dag på nazisme som en form for fascisme.
  8. På midten av og på slutten av 1920-tallet ble termen nasjonalsosialisme leilighetsvis brukt av Trotsky som en karakteristikk for å beskrive Stalins og Bukharins teori for sosialisme i ett land. Bruken av begrepet var ikke ment som hentydning til den tyske nasjonalsosialismen.
  9. Nynazismen. Innenfor dagens demokratier finnes det i flere land grupperinger som selv eller (oftere) av andre blir referert til som nasjonalsosialistiske eller nazistiske. Noen nynazistiske strømninger opererer som undergrunnsbevegelser.
  10. Nationalist Socialist Council of Nagaland (NSCN, Nagalands nasjonalsosialistiske råd), har siden 1980 kjempet for en selvstendig stat for nagafolket i Nordøst-India og Myanmar. Det er basert på en maoistisk ideologi. I 1988 ble partiet splittet i to fraksjoner.[2][3] I India og Bangladesh finnes flere andre ikke-nazistiske partier som kaller seg nasjonalsosialistiske.

Se også

rediger

Referanser

rediger