Cellesyklus

Cellesyklusen, eller celledelingssyklusen (CDC), er handlingsløpet fra dannelsen av en eukaryot celle frem til cellen eventuelt deles. Cellesyklusen kan på ulike måter deles inn i ulike stadier. En enkel inndeling er i et A-stadium der cellen holder seg vilkårlig lenge uten spesielle tegn til å skulle dele seg, og et kortvarig B-stadium der cellen irreversibelt forbereder og gjennomfører en celledeling. (Merk at prosessen kan stoppe, selv om den ikke kan snus.)

Skjematisk oversikt over cellesyklusen. I = Interfasen. Oversikten forteller ingenting om hvor lenge de ulike fasene faktisk varer!

En vanlegere inndeling er i fire ulike hovedfaser: G1, S, G2 og M. Av disse utgjør de tre første fasene interfasen, mens M-fasen kan deles ytterligere inn i mitosen og cytokinesen. I tillegg til disse fasene finnes G0 og meiosen som varianter av respektive G1-fasen og mitosen.

I tillegg til de nevnte fasene finnes ulike sjekkpunkt der cellen undersøker om den er klar for å gå inn i den neste fasen. Av disse sjekkpunktene er G1-sjekkpunktet, G2-sjekkpunktet og metafase-sjekkpunktet de viktigste.

Cellesyklusen blir først og fremst regulert av cyklin-avhengige proteinkinaser (CDK-er). Disse proteinkinasene opererer ved å fosforylere ulike proteiner som virker i de ulike fasene i cellesyklusen. CDK-ene blir igjen regulerte av blant annet cyclin, ekstracellulære signaler og ulike katalysatore og inhibitorer som aktiverer såkalte CDK-cyclin-komplekser.